ساختمان مركزي

خیابان شهید دستگردی،کوی تخارستان
شماره 16
          كد پستي 1918783414

23969(9821+)
تلفن دبيرخانه:  5-23965964(9821+)
          تلفن روابط عمومي :  22221945(9821+)
          تلفن دفتر بازاريابي:  22911041(9821+) , 22902747(9821+)

info@mahabghodss.com

نقشه