image 1 image image image image image image image

نقشه برداري زميني

تهيه نقشه هاي توپوگرافي

بنا به تعريف نقشه برداري علم اندازه گيری دقيق و تعيين موقعيت نسبی عوارض روی سطح زمين مي باشد. در اين علم با استفاده از تجهيزات اندازه گيري كميتهاي هندسي همانند طول، زاويه، اختلاف ارتفاع و ... مختصات نقاط روي عوارض زمين محاسبه و شكل آنها بصورت نقشه هاي مختلف با كاربري متفاوت ترسيم مي گردد. يكي از انواع اين نقشه ها، نقشه هاي توپوگرافي مي باشد. در اين نقشه ها، شكل فيزيكي و موقعيت جغرافيايي عوارض سطح زمين نشان داده مي شود. از مقياس هاي مختلف اين نقشه ها، به عنوان نقشه هاي پايه در مطالعات مهندسي استفاده مي گردد.
روند تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس هاي مختلف شامل مراحل مطالعه و شناسايي، طراحي شبكه مسطحاتي و ارتفاعي مبنايي ،ساخت نقاط شبكه مبنايي اتصال شبكه مبنايي به شبكه سراسري ارتفاعي و مسطحاتي مبنايي كشور ،انجام مشاهدات ميداني به منظور تهيه اطلاعات مورد نياز نقشه هاي توپوگرافي در مقياس مورد نظر، پردازش مشاهدات، محاسبات و...، ترسيم نقشه هاي توپوگرافي، كنترل كيفي، GIS Ready كردن نقشه هاي ترسيمي ميباشد.
بخش نقشه برداري، ميکروژئودزي و هيدروگرافي مهاب قدس متناسب با نياز کارفرما ،دامنه وسيعي از نقشه هاي توپوگرافي نظير نقشه هاي شهري، خطوط انتقال آب (كانال- زهكش – خط لوله – تونل)، مخازن سدها ، ساختگاه سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي اراضي پاياب سدها، اراضي آبياري و زهكشي مسير سامانه انتقال آب، پهنه بندي و سامانـدهي رودخانه ها، پروفـيل طولي و مقاطـع عرضي از مـسير رودخانه ها، پروفـيل طولي و عـرضي از محل سازه ها (سد، پل، كالورت، بند، . . . ) را تهيه مينمايد.

تهيه نقشه هاي كاداستر

عموماٌ محدوده مجاور رودخانه ها، پايين دست سدها، شامل اراضي زراعي و غير زراعي و همچنين مستحدثات اعم از روستاها و سكونتگاه ها مي باشد. تهيه نقشه از اراضي و مستحدثات موجود در اين محدوده ها و جمع آوري اطلاعات توصيفي اراضي نظير نوع کشت، نوع آبياري و... و اطلاعات مالکين آنها جهت برآورد هزينه خسارت مخزن و برنامه ريزي جهت تجميع اسناد و تملك آن ها اجتناب ناپذير است. به منظورنمايش و ذخيره كليه اين اطلاعات شامل مرزها و مالكيت ها، نقشه هاي رقومي كاداستر تهيه ميگردد. در اين راستا اطلاعات توصيفي مربوط به هر قطعه، جمع آوري و در محيط GIS بصورت پايگاه داده ذخيره مي گردد. در انجام عمليات تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي و مستحدثات، لازم است روشها و دقت هاي مورد لزوم مدنظر قرار گيرد و مالكيت ها به تائيد شوراهاي اسلامي روستاها برسد.

تهيه نقشه هاي هيدروگرافي

هيدروگرافي بعنوان يکي از گرايشهاي نقشه برداری به تهيه نقشه و داده های مکانی از ژرفای آبها و درياها ميپردازد. بطور ويژه تمامی فعاليتهای تهيه نقشه از عمق دريا، اقيانوس، درياچه های طبيعی و سدها و همچنين رودخانه ها در حيطه تخصصی دانش هيدروگرافي قرار ميگيرد. اندازه گيری های مورد نظر در عمليات هيدروگرافي شامل اندازه گيری عمق، کشند يا جزر و مد، جريان، جنس بستر، موقعيت عوارض مختلف و وضعيت توپوگرافي بستر رودخانه، دريا يا مخازن سدها ميباشد.
گروه هيدروگرافي بخش نقشه برداري، ميکروژئودزي و هيدروگرافي مهاب قدس به منظور انجام مطالعات رسوب مخازن سدها و رودخانه هاي بزرگ، توانايي تهيه نقشه از رودخانه ها، مخازن سدها (محاسبه سطح و حجم) و درياها را دارد