خدمات شركت


سد و نيروگاه

يكي از مهمترين فعاليت‌هاي مهاب قدس ، مطالعه ، طراحي و نظارت بر ساخت انواع سدها، ازجمله سـدهاي بتني( وزني، دوقوسي، بتني غلطكي)...

سيستمهاي آبياري و زهكشي

ما در حوزه شبكه هاي آبياري و زهكشي با استفاده از خرد جمعي، دانش و تجربيات حرفه‌اي بيش از 530 نفر از كارشناسان و تكنسين‌هاي توانمند كشور ....

سامانه انتقـال آب و شبـكه توزيـع آب شهري

انـجام خدمـات مهندسـي در دو قـسمت طـراحي خطـوط انتقـال و شبكه هـاي تـوزيع آب تقسيم بنـدي مي گـردد...

مطالعات جامع ( چند رشته ای)

شركت مهاب قدس با تاكيد بر سه اصل اساسي بهره‌وري اقتصادي، عدالت اجتماعي، احيا و اعتلاء زيست محيطي و توجه به تعادل بخشي ميان منابع و مصارف آب ...

تصفيه (آب و فاضلاب ) و شيرين سازي

انـجام خدمـات مهندسـي از مـرحله شناخت طرح‌هـا تا مـرحله بهره‌بـرداري و نگهـداري در ...

تونل

ما با اتكا به تجربيات حاصل از چندين سال فعاليت در عرصه هاي مختلف فني و مهندسي و با تكيه بر توان و دانش فني كارشناسان و متخصصان...

سامانه اطلاعات مكاني GIS

طراحی و توسعه انواع سامانه های اطلاعات مکانی سازمانی به صورت کاملاً بومی و سفارشی برای مدیریت حجم انبوه اطلاعات مکانی (Big Data) در حوزه های مختلف...

برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب

مهاب قدس بر اساس تجربه طرح‌هاي توسعه انجام شده در كشور و شناخت عميق و بهنگام از موضوعات، مسايل و چالش‌هاي پيش رو و آتي مديريت منابع آب كشور...

فتوگرامتري و سنجش ازدور

امروزه همزمان با توسعه و پيشرفت دانش فتوگرامتري و تجهيزات سخت افزاري و نرم‌افزاري مرتبط با آن و با توجه به امكان دسترسي به ...

شبكه فاضـلاب و آب‌هـاي سطحـي

انـجام خدمـات مهندسـي طراحـي و نـظارت بر اجـراي شبكه هـاي جمع آوري فاضلاب و شبـكه دفـع آبهـاي سطحـي از مـرحله شناخت طرح‌هـا تا مـرحله بهره‌بـرداري و نگهـداري در حوزه‌هـاي فعاليت‌هـاي مـرتبط...

محيط زيست

ما (با رتبه يك در رشته محيط زيست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) با بهره‌گيري از دانش فني و تجربه تخصصي بيش از 20 نفر از كارشناسان در گرايش هاي مختلف عمران محيط زيست تا بيوسيستماتيك جانوري و گياهي...

حمل ونقل ريلي

ما در طول 29 سال تجربه و پشتوانه علمي و كاري در عرصه هاي گوناگون طراحي و ساخت پروژه هاي عمراني در سطح ملي و فراملي و با تكيه بر كارشناسان مجرب و كارآمد در تخصص هاي مختلف ، توانسته است جايگاه ويژه و منحصر به فردي ...

كنترل پايداري و علاج بخشي سدها

ما با در اختيار داشتن كارشناسان مجرب با تخصص‌هاي مختلف، در زمينه‌ي ارزيابي ايمني و كنترل پايداري، مطالعه و نظارت بر طرحهاي علاج‌بخشي...

نقشه برداري زميني

بنا به تعريف نقشه‌برداري علم اندازه‌گيری دقيق و تعيين موقعيت نسبی عوارض روی سطح زمين مي باشد. در اين علم با استفاده از تجهيزات اندازه گيري كميتهاي هندسي...

خدمات اقتصادي

ما با داشتن رتبه مطالعات اقتصادي از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و عضويت در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي در قالب 3 گروه تخصصي و با بهره‌گيري...

مقاوم سازي

طراحـي ساختمان هـاي مختلـف پروژههـاي تصفيه خانـه آب و فاضـلاب، ايستگاههـاي پـمپاژ، مخـازن آب، ابنيـه جنبـي و راههـاي دسترسـي انـجام مطالعـات شنـاخت، مفهومي ...

خدمات اجتماعي

ما با بهره‌گيري از كارشناسان مجرب در رشته‌هاي جامعه ‌شناسي، جمعيت‌ شناسي، جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي، ترويج و آموزش كشاورزي، برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي، مردم‌‌شناسي و پژوهشگري اجتماعي تلاش دارد با اتخاذ رويكرد مشاركت...

انرژي باد

کارشناسان توسعه پروژه مهاب قدس طيف کاملي از خدمات فني و مديريتي را در طول چرخه حيات مزرعه بادي به مشتريان خود ارائه مي دهد. كارشناسان مهاب قدس با مطالعه چند شاخصه يک سايت پيشنهادي، شامل ترکيبي از تجزيه و تحليل اوليه

انرژي خورشيدي

تخصص و تجربه گسترده ما، ارائه طيف وسيعي از خدمات را به ارمغان مي آورد كه شامل: اندازه گيري بسيار دقيق و تجزيه و تحليل منابع و ، پيش بيني و ارزيابي انرژي، مشاوره انتخاب تجهيزات، پشتيباني طراحي، پشتيباني مهندسي...

زمين گرمايي

كارشناسان ما ، كليه امور مربوط به مديريت پروژه و کنترل پروژه را براي پروژه‌هاي زمين گرمايي انجام داده و به مشتريان خود از مرحله مطالعات امکان سنجي پروژه تا اجراي كامل آن خدمات جامعي را ارائه مي‌دهند.براي مشاهده بيشتر ...

خدمات مطالعات پايه منابع آب

مهاب قدس با بهره گيري از توانمندي هاي بيش از 40 نفر از كارشناسان مجرب و فارغ التحصيل از دانشگاههاي تراز اول كشور، در طي سالهاي ...

ميکروژئودزي

حصول اطمينان از ثبات، پايداري و ايمني سازه هاي بزرگ مهندسي نظير سدها، برج ها، پل ها، نيروگاه هاي اتمي و ... در حين ساخت و حتي پس از آن امري لازم و ضروري مي باشد.