سد و نيروگاه

سنگ توده 2

در تاجيكستان

مطالعه و نقشه برداري

شبكه آبياري و زهكشي

كورچا آلباني

سد و نيروگاه

اومااويا سريلانكا

شفت نيروگاهي

سد و نيروگاه

اومااويا سريلانكا

در حال احداث

بازسازي نيروگاه

و پست مينگه چه وير

جمهوري آذربايجان

سد و نيروگاه

سنگ توده 2

در تاجيكستان

از جمله

موفق ترين طرح هاي

خارج از كشور

طرح

سد و نيروگاه

سنگ توده 2


پروژه هاي بين المللي


شركت مهندسي مشاور مهاب قدس با اتكا به تجربه‌ي 33 ساله فعاليت و حضور در عرصه‌هاي مختلف فني و درك ضرورت تمركز بر روي مقوله‌ي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از مرزهاي كشورمان و با تاسيس دفتر بازاريابي بين المللي، در مناقصات خارج از كشور حضوري فعال داشته و پروژه‌هاي متعددي را به انجام رسانده يا دردست اقدام دارد. اهم وظايف اين دفتر شامل موارد ذيل مي‌باشد

 • پايش بازار فعاليت‌هاي مهندسي باتوجه به ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها
 • برنامه‌ريزي جهت شناسايي و توسعه بازارهاي هدف.
 • شناسايي مناقصات بين‌المللي جاري در كشورهاي هدف.
 • هماهنگي با بخش‌هاي تخصصي شركت در تهيه پيشنهادات فني و مالي منقاصات و پايش نتايج مناقصات.
 • برنامه‌ريزي جهت ايجاد دفاتر نمايندگي و يا ثبت شعب در كشورهاي هدف.
 • پايش طرح‌هاي جاري.


پروژه هاي انجام شده يا در دست انجام


 • كشور قطر: مطالعات ايستگاه پمپاژ الغرافه
 • كشور قطر: مطالعات منابع آب (مخازن هوايي) فرودگاه قديمي الوكره دوحه
 • كشور آلباني:مطالعات بازسازي شبكه آبياري و زهكشي كورچا
 • كشور گينه استوايي:طراحي سد و نيروگاه جيپلو
 • كشور افغانستان:مطالعات امكان سنجي پروژه برقابي و آبياري سد و نيروگاه كاما
 • كشور افغانستان:مطالعات امكان سنجي نيروگاه سروبي2
 • كشور تاجيكستان:مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي سد و نيروگاه سنگ توده2
 • كشور تاجيكستان:مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي سد و نيروگاه عيني
 • كشور آذربايجان:مطالعات بازسازي نيروگاه مينگه چوير
 • كشور سوريه:مطالعات هيدرولوژي مخزن سد الحصين
 • كشور سوريه:مطالعات و طراحي دهانه آبگير و ايستگاه پمپاژ عين ديوار
 • كشور سريلانكا:مطالعه، طراحي و نظارت براجراي سد و نيروگاه اوما اويا
 • كشور سودان:تصفيه خانه آب اتبره(مشاور بانك توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران)