بند انحرافي و كانال دم كمر انوج

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قمرود ، انتقال 181 ميليون مترمكعب آب در سال از سرشاخه‌هاي دز به سد كوچري و تصفيه‌خانه دودهك جهت تامين آب شرب دراز مدت شهرهاي قم، خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور و سلفچگان و همچنين تخصيص مقداري از آب انتقال يافته به صنعت، براي جبران روزافزون كمبود آبي شهرهايي كه از رشد جمعيت سريعي برخوردار مي‌باشند ، براي افق 1420 در نظر گرفته شده است.

موقعيت جغرافيايي

استان لرستان- جنوب شرقي شهر اليگودرز
X=373817.27 y=3674322.96 z=2080 ورودي
X=377595.25 y=3677632.26 z=2058.7 خروجي

تاريخچه طرح

در سال 1356 قراردادي بين وزارت نيرو و شركت خدمات مهندسي آب، براي تامين آب شرب شهرهاي قم و كاشان به صورت طرح‌هاي اضطراري، ميان مدت و درازمدت منعقد گرديد.در سال 1360 الحاقيه‌اي تحت عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بر روي رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قرارداد فوق‌الذكر اضافه و مطالعات در سال 1364 پايان يافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز گرديد.

مشخصات فني طرح

طول1/7 كيلومتر
ابعاد7/2*5/4 (ارتفاع * عرض)
نوعمستطيلي مسقف با بتن مسلح
دبي23 متر مكعب در ثانيه
شيب طولي001/0