سد و نيروگاهسد و نيروگاه

يكي از مهمترين فعاليت‌هاي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، مطالعه، طراحي و نظارت بر ساخت انواع سدها، از جمله:
سدهاي بتني ( وزني، دوقوسي، بتني غلطكي)، خاكي و سنگريزه‌اي‌مي‌باشد.
شركت مهاب قدس از ابتداي تاسيس تاكنون، حدود 200 سد با ارتفاع بيش از 50 متر و حداكثر تا 315 متر را مطالعه، طراحي و بر ساخت 52 سد نظارت نموده است كه از ميان آن‌ها عمليات اجرايي 23 سد به پايان رسيده و بهره‌برداري از آنها آغاز شده است.
مطالعه، طراحي و نظارت بر ساخت نيروگاههاي برق آبي يكي ديگر از فعاليت هاي اصلي شركت مهاب مي باشد، و تاكنون در طراحي و نظارت بيش از 17000مگاوات فعاليت داشته است، كه حدود 8000 مگاوات آن در دست بهره برداري است.

— تعدادي از بزرگترين پروژه‌ها

 • سد بتني دوقوسي كارون3 با ارتفاع 205 متر و حجم مخزن 97/2 ميليارد مترمكعب و ظرفيت نيروگاه 2000 مگاوات
 • سد بتني دوقوسي كارون4 با ارتفاع 230 متر و حجم مخزن 23/2 ميليارد مترمكعب و ظرفيت نيروگاه 1000 مگاوات
 • سـد خاكي كرخه با ارتفاع 127 متر و طول تاج 3030 متر و حجم مخزن 7/5 ميليارد مـترمكعب و ظرفيت نيروگاه 400 مگاوات
 • سد سنگريزه اي با هسته رسي گتوند با ارتفاع 182 متر و حجم مخزن 82/5 ميليارد مترمكعب وظرفيت نيروگاه 2000 مگاوات
 • سد بتني‌ وزني قوسي سلمان فارسي با ارتفاع 125 متر و حجم مخزن معادل 2/1 ميليارد مترمكعب
 • سد بتني دوقوسي شهيد رجايي با ارتفاع 137 متر و حجم مخزن 91/1 ميليارد مترمكعب
 • سد سنگريزه‌اي مارون با ارتفاع 170 متر و حجم مخزن معادل 2/1 ميليارد مترمكعب و ظرفيت نيروگاه150مگاوات
 • سد خاكي 15 خرداد با ارتفاع 97 متر و حجم مخزن 200 ميليون مترمكعب
 • سد بتني دوقوسي شيروان با ارتفاع 83 متر و حجم مخزن 92 ميليون مترمكعب
 • سد بتني غلطكي جگين با ارتفاع 68 متر و حجم مخزن 300 ميليون مترمكعب
 • سد سنگريزه‌اي گاوشان با ارتفاع 123 متر و حجم مخزن 500 ميليون مترمكعب
 • سد بتني دوقوسي رئيسعلي دلواري با ارتفاع 102 متر و حجم مخزن 697 ميليون مترمكعب
 • سد بتني دوقوسي ساوه با ارتفاع 128 متر و حجم مخزن 290 ميليون مترمكعب
 • سد سنگريزه‌اي گاوشان با ارتفاع 123 متر و حجم مخزن 500 ميليون مترمكعب
 • سد خاكي تهم با ارتفاع 124 متر و حجم مخزن 88 ميليون مترمكعب

خدمات مهندسي

 • سدهاي بتني ( وزني، دوقوسي، بتني غلطكي)
 • سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي
 • نيروگاههاي آبي
 • كنترل پايداري و علاج بخشي سدها و سازه‌هاي وابسته
 • انواع تونل ها شامل تونلهاي بلند انتقال آب، تونل هاي نيروگاهها، تونل هاي شهري، زمين شناسي و ...
 • تجهيزات هيدرومكانيكي سدها و تاسيسات برق و مكانيك
 • بزرگراهها، راه هاي دسترسي و پل ها
 • ساختمان هاي مسكوني و اداري، شهرك هاي مسكوني و مقاوم سازي سازه ها
 • خطوط ريلي (مترو، قطار شهري و بين شهري و ..)
 • مطالعات پدافند غير عامل پروژه ها

تونل هاي بلند

طراحي تونل هاي بلند انتقال آب، تونل‌هاي آب بر ومغارهاي نيروگاهي، تونل هاي فاضلاب شهري و ترافيكي، نيز از ديگر فعاليت هاي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مي باشد، كه با اتكا به تجربيات حاصل از چندين سال فعاليت در عرصه هاي مختلف فني و مهندسي و با تكيه بر توان و دانش فني كارشناسان و متخصصان زبده، تاكنون طراحي و نظارت بر اجراي بالغ بر 230 كيلومتر تونل، طرح‌هاي عظيم و ماندگاري را به اتمام رسانده است.