مطالعات برنامه ريزي يكپارچه براي تدوين اقدامات جلوگيري از ورود رسوب به مرداب انزلي

تاريخچه طرح

اين مطالعات در چارچوب فاز دوم طرح مديريت اكولوژيك تالاب انزلي با همكاري فني آژانس بين المللي ژاپن و سازمان حفاظت محيط زيست كشور انجام پذيرفته است.

سيماي طرح

ارايه راهكارهاي سازه‌اي و غير سازه‌اي در دامنه ها و آبراهه هاي كوهستاني و اقدامات مهندسي رودخانه براي تثبيت حريم و بستر براي كاهش ميزان فرسايش و رسوب ورودي به تالاب انزلي

رئوس کلي شرح خدمات

جمع آوري اطلاعات پايه، انجام عمليات نقشه برداري در رودخانه هاي اصلي به طول 67 كيلومتر، بازديدهاي ميداني از منطقه كوهستاني و رودخانه اصلي، برآورد ميزان رسوب و فرسايش با استفاده از مدل هاي رياضي و تجربي ، ارايه استراتژي كنترل رسوب و فرسايش ، اولويت بندي اقدامات سازه‌اي و غير سازه‌اي

اهداف طرح

كاهش رسوب ورودي به مرداب انزلي در يك دوره عملياتي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت

متدلوژي انجام مطالعات

بررسي منطقه و قضاوت كارشناسي بر اساس بازديد هاي ميداني، تفسير و تحليل تصاوير ماهوارهاي و استفاده از بانك اطلاعاتي GIS ،استفاده ازمدل هاي تجربي و رياضي ( (MPSIAC براي تعيين برآورد رسوب، تعيين ابعاد سنگ با استفاده از تكنيك پردازش تصوير و اقدامات تثبيت بستر و سواحل رودخانه هاي اصلي بر اساس اندازه گيري هاي دقيق ميداني

ويژگي هاي خاص طرح

تخريب منابع طبيعي و پوشش گياهي در محدوده مطالعاتي به دليل فعاليتهاي انساني از قبيل احداث جاده، چراي دام، عدم رعايت حريم رودخانه، فعاليتهاي غير مجاز از جمله برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

مزايا، نتايج و دستاوردهاي مطالعه يا اجراي طرح

تاكيد بر نتايج بازديدهاي ميداني به منظور قضاوت و تعيين اقدامات كنترلي براي كاهش ميزان فرسايش و رسوب ورودي به تالاب انزلي ، اولويت بندي اقدامات سازه‌اي و غير سازه‌اي طي برنامه زمانبندي بر مبناي اثر بخشي و هزينه هاي آنها، تمركز بر ارايه شيوه‌هاي كنترل مطرح و كارا در مديريت آبخيزداري

ارائه شاخص هاي بين المللي و ملموس از ابعاد يا اجراي طرح

استفاده از روش شاخص درخت و بررسي ابعاد سنگ براي كنترل نتايج برآورد ميزان فرسايش و رسوب