عمليات ساختماني وتجهيزاتي تصفيه خانه جنوبي فاضلاب تهران

سيماي طرح

تصفيه خانه جنوبي فاضلاب تهران در زميني به مساحت تقريبي 110 هكتار در جنوب شهرري وخارج از محدوده 25 ساله طرح تفصيلي شهر تهران و در مجاورت مسير راه آهن تهران- گرمسار- مشهد واقع شده است. در اين زمين هشت مدول تصفيه خانه ايجاد خواهد شد كه مدول 5 و 6 آن توسط اين مهندسين مشاور نظارت مي شود و مدولهاي 1 تا 4 آن توسط بانك جهاني اجرا گرديده و مدولهاي 7و 8 مطالعات فاز 1و2 انجام شده در حال تشريفات مناقصه ميباشد. در طرح اوليه مهندس مشاور براي جمعيت 1,050,000 نفر و مشتمل بر دو مدول 525,000 نفري مي باشد. پساب تصفيه خانه عمدتاً براي مصارف كشاورزي و آبياري مورد استفاده قرار مي گيرد. لجن حاصله نيز بصورت كمپوست بعنوان كود در كشاورزي مورد استفاده قرار خواهد گرفت

مشخصـات فني طـرح

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 2/6مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 2مدول

- جمعيت تحت پوشش : 1050000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لجن فعال – متعارف

- ويژگي تصفيه : حذف نيتروژن و فسفر

ـ واحدهاي اصلي :  آشغالگير ، دانه گير ، تهنشيني اوليه ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي ، تغليظ ثقلي و مكانيكي لجن ، اختلاط لجن و هضم بيهوازي لجن

-روش تصفيه لجن : تغليظ ثقلي و مكانيكي ، هضم بي هوازي

- محصول جانبي : بيوگاز و كمپست

اجزاي اصلي طرح

 

  • بخش ساختماني:

انجام عمليات اجرايي براي احداث يک واحد تصفيه خانه فاضلاب شامل عمليات تسطيح، آماده سازي و محوطه سازي مدولهاي 5 و 6 و همچنين عمليات ساختماني کليه سازه هاي مربوط به اين دو مدول اعم از خاکبرداري، اجراي شمع، قالب بندي، فولاد گذاري، بتن ريزي و حفر ترانشه و تنظيم ترازهاي آبروها.

 

  • بخش تجهيزاتي:

طراحي اوليه (تحت نظارت مشاور خارجي) و تهيه نقشه هاي جزئيات اجرايي، تهيه، خريد و حمل تجهيزات شامل کليه کارهاي مکانيکي، برقي، کنترل و ابزار دقيق، نصب، آموزش، آزمايش و راه اندازي تصفيه خانه.

اهداف طرح

ساخت دو مدول تصفيه خانه فاضلاب شامل احداث ساختمانهاي فرآيندي، جنبي و محوطه سازي و نصب تجهيزات تصفيه خانه.