مطالعات مرحله شناخت سد و نيروگاه عيني تاجيكستان

خلاصه طرح

در اين طرح سد عيني در تاجيكستان مورد مطالعه قرار گرفته و هدف از احداث آن توليد انرژي برقابي مي‌باشد. با توجه به حجم بالاي رسوبات ورودي به مخزن، رقوم حداقل بهره‌برداري برابر تراز نرمال قرار گرفته و سد و نيروگاه به نيروگاه جرياني تبديل شده و انرژي به صورت انرژي پايه (24 ساعته) توليد شده است.

تاريخچه طرح

اين طرح از سال 1389 تا سال 1390 توسط شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مورد مطالعه قرار گرفته است.

سيماي طرح

در اين طرح سد عيني بر روي رودخانه زرافشان در شمال كشور تاجيكستان مورد مطالعه قرار گرفته و هدف از احداث آن توليد انرژي برقابي مي‌باشد.

رئوس کلي شرح خدمات

1- جمع آوري اطلاعات پايه
2- تهيه مدل شبيه‌سازي سد و نيروگاه برقابي
3- شبيه‌سازي سد و نيرگاه براي ترازهاي نرمال مختلف و ظرفيت نصب‌هاي مختلف نيروگاه و تعداد واحدهاي مختلف نيروگاه (واحدهاي همسان و غير همسان)
4- تهيه گزارش

متدلوژي انجام مطالعات

در ابتدا اطلاعات پايه جمع آوري شده است. در گام بعدي مدل شبيه‌‌سازي سد و نيروگاه برقابي تهيه شده است. سپس سد و نيروگاه برقابي براي ترازهاي نرمال مختلف، ظرفيت نصب‌هاي مختلف نيروگاه و تعداد واحدهاي مختلف نيروگاه (واحدهاي همسان و غير همسان) شبيه‌سازي گرديده است. در نهايت با در نظر گرفتن معيار اقتصادي و توجه به نياز كشور تاجيكستان به انرژي توليدي در فصل زمستان نتايج جمع بندي شد.