مطالعات كاليبراسيون برآورد رسوب در حوضه آبريز كارون با استفاده از پروژه هاي شاهد

معرفي

در مطالعات مذكور ابتدا نتايج رسوبي حاصل از روش‌هاي مختلف از جمله روش تجربي، روش مبتني بر اندازه گيري و روش مبتني بر كاربرد مدل با يكديگرمقايسه شده و نتايج فوق، با نتايج عمليات هيدروگرافي انجام شده در مخازن سدهاي ساخته شده موجود مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس ضمن تصحيح و كاليبراسيون روش‌هاي مختلف برآورد رسوب در سدهاي ساخته شده، برآورد صحيحي از رسوب ورودي به مخازن و توزيع آن در مخازن سدهاي در دست مطالعه و اجرا صورت گرفته است .

تاريخچه طرح

منطقه مطالعاتي با مساحت حدودا 38000 كيلومتر‌مربع در جنوب غربي ايران واقع شده است. محدوده مطالعاتي مذكور براساس آخرين تقسيمات سياسي و اداري در محدوده استانهاي چهارمحال‌و بختياري، فارس، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان واقع شده است.رودخانه كارون به عنوان پرآب‌ترين رودخانه ايران داراي پتانسيل‌هاي مناسبي جهت توسعه و بهره‌برداري از منابع آبي مي‌باشد.

سيماي طرح

در مطالعات "كاليبراسيون برآورد رسوب در حوضه آبريز رودخانه كارون با استفاده از پروژه هاي شاهد" روش‌هاي مشروحه ذيل در برآورد پتانسيل رسوبي اين حوضه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در مطالعات فرسايش حوضه كارون در 35 زير حوضه تقسيم بندي شده مورد مطالعه قرار گرفته است.

نيازها و ضرورت هاي طرح

رئوس کلي شرح خدمات: جمع آوري اطلاعات پايه، بازديدهاي ميداني ، بررسي سيماي فرسايش منطقه، برآورد ميزان فرسايش و رسوب حوضه با استفاده از مدل تجربي، بررسي عوامل موثر در فرسايش، واسنجي مدل هاي تجربي

متدلوژي انجام مطالعات

بررسي از طريق بازديد هاي ميداني و تصاوير ماهوارهاي و استفاده از بانك اطلاعاتي GIS استفاده ازمدل هاي تجربي و ايستگاهي اندازه گيري رسوب در قسمت هاي مختلف حوضه

ارائه شاخص هاي بين المللي و ملموس از ابعاد يا اجراي طرح

كاليبراسيون مدل‌هاي‌تجربي MPSIAC وEPM با استفاده از هيدروگرافي سد شهيد عباسپور و مقايسه آن با مقادير ايستگاهي درحوضه آبريز كارون