علاج بخشي فضاي بين دو باكت سرريز سد شهيد عباسپور(كارونI )

هدف

اين سد با هدف جلوگيري از طغيانهاي فصلي رودخانه كارون ، تامين آب مورد نياز زمينهاي كشاورزي پايين دست به ميزان 40000 هكتار و توليد انرژي برقابي به ميزان 1000 مگاوات ( در طرح توسعه تا 2000 مگاوات ) احداث گرديده است.

موقعيت جغرافيايي

سد شهيد عباسپور (كارون 1) در كشور ايران، استان خوزستان، 55 كيلومتري شرق مسجد سليمان بر روي رودخانه كارون احداث و در سال 1356 مورد بهره برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

سرريز سد شهيد عباسپور در ارديبهشت ماه سال 72 بدليل وجود مشكل كاويتاسيون دچار آسيب كلي گرديد، بدنبال اين موضوع و از آنجائيكه احتمال داده مي شد تعميق خرابي ها و لرزشهاي شديد ناشي از برخورد آب به سازه باكت باعث بروز خسارت بيشتر گردد ، لذا عمليات علاج بخشي و بازسازي سرريز بلافاصله در همان سال آغاز و سازه باكت جديد در تراز بالاتر ساخته شد. عمليات علاج بخشي و ترميم فضاي بين باكت جديد و قديم در سال 1385 انجام گرفت.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

- تحكيم توده سنگ در جلوي سازه باكت جديد جهت افزايش مقاومت سنگ و در نتيجه تضمين پايداري باكت جديد.
- ايجاد پوشش حفاظتي در محدوده بين دو باكت بمنظور جلوگيري از نفوذ آب و فرسايش بيشتر لايه هاي سنگ.
- خارج نمودن سازه باكت قديم از وضعيت تخريب شده كنوني كه خود مانعي در برابر جريان آب بوده و بكار گيري تمهيدات لازم جهت پايدار نمودن آن.
- برداشت واريزه هاي داراي پتانسيل لغزش از روي شيب جناحين سرريز ، پايدار سازي و تحكيم لايه سنگ، بكارگيري سيستمي براي رفتارسنجي حركات شيب.

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني دو قوسي مشاورطراح سد:شركت هارزا
ارتفاع سد (متر)200  پيمانكار/ پيمانكاران:شركت ساسر
طول تاج (متر)380  شروع بهره برداري:1356
عرض تاج (متر)6  سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع) 
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)2400 رقوم تاج (متر از سطح دريا)542
نوع سرريزتند آبرو رقوم نرمال(متر از سطح دريا)510
نوع نيروگاه (اول)سطحي دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه) 
تعداد واحد4 حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)16200
ظرفيت نصب (مگاوات)1000 شبكه ميكروژئودزيدارد