علاج بخشي سد ماكو

هدف

هدف از احداث سد ماكو تامين آب مورد نياز براي 15 هزار هكتار اراضي كشاورزي پلدشت و تامين آب آشاميدني شهرستان ماكو به ميزان 5 ميليون متر مكعب در سال با تنظيم جريان آب رودخانه در زمان طغيان رودخانه مي‌باشد.

موقعيت جغرافيايي

سد ماكو در كشور ايران، در شمال غربي استان آذربايجان غربي، در فاصله 12 كيلومتري جنوب شهرستان ماكو و بر روي رودخانه زنگمار كه از كوه‌هاي مرزي ايران و تركيه سرچشمه مي‌گيرد، احداث گرديده است. اين سد در سال 1374 مورد بهره برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

در سال 1384 بخشهايي از تكيه گاه جناح چپ مخزن سد ماكو در حاشيه جاده دسترسي به تاج سد دچار لغزش شده و مصالح لغزشي بسمت مخزن حركت نمود ، از آنجاييكه احتمال سقوط مصالح لغزشي بداخل مخزن ، ايجاد موج وگذر آب از روي تاج سد وجود داشت ، لذا انجام مطالعات علاج بخشي بصورت اضطراري در شهريور ماه همان سال از سوي كارفرما به شركت مهاب قدس واگذار گرديد . پس از اتمام مطالعات، طرح سبك سازي تكيه گاه از طريق برداشت مصالح لغزشي و ايجاد برم جهت پايدارسازي شيب اجرا گرديد.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

علاوه بر مطالعات علاج بخشي تكيه‌گاه لغزشي جناح چپ ، مسائل ديگري از جمله آسيب ديدگي لاينيگ داخلي تونل سرريز ، موضوع جابجائي اتاق كنترل بلحاظ احتمال سقوط قطعات سنگ از دامنه سنگي تكيه‌گاه راست نيز مورد مطالعه قرار گرفت. با انجام طرح علاج بخشي تكيه گاه ايمني و افزايش عمر مفيد سد تامين گرديد.

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي مشاورطراح سد:شركت مهاب قدس
ارتفاع سد (متر)78  پيمانكار/ پيمانكاران:شركت پيماب
طول تاج (متر)210  شروع بهره برداري:1374
عرض تاج (متر)10  سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع)1000
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)150  رقوم تاج (متر از سطح دريا)1699
نوع سرريزتونلي آزاد رقوم نرمال(متر از سطح دريا)1691
نوع نيروگاه- دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه)87/3
تعداد واحد- حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)167
ظرفيت نصب (مگاوات)- شبكه ميكروژئودزيندارد