بلندترين

سد خاکی

کشور

نقش تعيين کننده

در

کنترل سيلاب


سد و نيروگاه گتوند

هدف و سيماي طرح


نقش تعيين کننده در کنترل سيلاب استحصال بيش از 4000 گيگا وات انرژی پاک توزيع مناسب آب برای کشاورزی پايين دست افزايش توان مديريت مخازن سدها ونيروگاه های بالادست کمک به پايداری شبکه برق کشور


موقعيت جغرافيايي


ايران -استان خوزستان - 25 کيلومتری شمال شهرستان شوشتر مختصات جغرافيايي : 3571900 شرقی و 39 S 305613 شمالی


تاريخچه طرح


آغاز مطالعات از اوايل دهه 50 شروع مطالعات فاز اول در سال 1372 و اتمام سال 1376 توسط شرکت مشانير - کايتک شروع مطالعات فاز دو سال 1376 ورود شرکت مهاب قدس و تکميل مطالعات از سال 1381 تمام عمليات اجرايي سد و شروع آبگيری شهريور سال 90 شروع بهره برداری از واحدهای نيروگاهی اوايل سال 91 سال


ويژگي خاص پروژه


بلندترين سد خاکی کشور بزرگترين مخزن آبي کشور سيستم آببندی ترکيبی ديوار و پرده تزريق


مشخصات فني پروژه

نوع سد سنگريزه‌اي به هسته رسي
ارتفاع از پي (متر) 182
طول تاج (متر) 760
عرض تاج (متر) 17
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب) 31700
تراز نرمال سد( متر از سطح دريا) 230
حجم مخزن در تراز نرمال(ميليون مترمكعب) 4670
حجم مخزن در تراز حداکثر بهره برداری(ميليون مترمكعب) 5028
متوسط آورد ساليانه رودخانه(مترمكعب‌برثانيه) 400
نوع سرريز اوجي دريچه دار
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه) 17500
نوع نيروگاه سطحي
تعداد واحد 4
هد طراحي (متر) 142
ظرفيت نصب (مگاوات) 1000
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت) 4250
نوع سيستم انحراف / تونل
تعداد تونل انحراف 3
طول سيستم انحراف (متر) 3*1400
قطر تونل انحراف (متر) 9
طول تونل آبرسان نيروگاه (متر) 4*1350
قطر تونل آبرسان نيروگاه(متر) 11
دبی جريان هر واحد نيروگاه(مترمكعب برثانيه) 200
ظرفيت تخليه سيستم انحراف(مترمكعب برثانيه) 8000
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه) 550
متوسط رسوب ساليانه (تن در سال) 5.7