توليد انرژي برق آبي

سالانه

684 گيگاوات ساعت

صرفه جويي

در مصرف

سوختهاي فسيلي

افزايش قدرت

تنظيم

سدهاي پايين دست


سد و نيروگاه سيمره

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح سيمره توليد انرژي برق آبي به ميزان متوسط سالانه 684 جيگاوات ساعت در سال و كنترل و تنظيم جريانهاي سطحي رودخانه و تامين حقابه پايين دست مي باشد . صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي وكنترل طغيانهاي رودخانه همچنين اثرات جانبي ايجاد اشتغال، افزايش قدرت تنظيم سدهاي پايين دست و استحصال ساير درآمدهاي جانبي نظير آبزي پروري و توريسم را درپي خواهد داشت.


موقعيت جغرافيايي

رود سيمره بطول 417 كيلومتر وشيب 3/0 % از بهم پيوستن رودخانه هاي قره سو وگاماسياب تشكيل شده ومهمترين شاخه هاي فرعي آن چرداول وشيروان مي‌‌باشد
ساختگاه سد سيمره در 40 كيلومتري شمال غربي شهرستان دره شهر و در 106 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايلام واقع است


تاريخچه طرح

مطالعات مرحله شناخت طرح سر شاخه هاي كرخه با مشاركت شركت مهاب قدس و الكتروكانسالت در سال 1369 انجام و سه ساختگاه شامل تنگ سازبن، تنگ كفه نيلا يا كفن دهلا (سد سيمره) و تنگ پاعلم جهت مطالعات مقدماتي معرفي گرديدند. مطالعات طرح مقدماتي سد و نيروگاه سيمره نيز در آذر سال 1372 اغاز و در سال 1375 به اتمام رسيد. مطالعات مرحله دوم سد و نيروگاه سيمره در تير ماه 1376 به مهندس مشاور مهاب قدس ابلاغ و در سال 1379 به پايان رسيد و توسط همكار فني كارفرما و شوراي فني شركت آب‌ و نيرو به تصويب رسيد. نظارت عمليات اجرايي طرح بر عهده شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مي باشد. بتن ريزي بدنه سد در اواخر سال 1385 شروع گرديده و در فروردين ماه سال 1390 آبگيري مخزن سد اغاز گرديد.در تابستان سال 1934 نيز تستهاي راه اندازي واحدهاي نيروگاه انجام گرديد.


ويژگي خاص پروژه

تراز شروع بتن بدنه سد در پي برابر 551 ميباشد كه در حدود 50متر زير تراز رودخانه واقع شده است.حفاري در ابرفت و آب بندي ساختگاه جهت حداقل نمودن ميزان آب نشتي در حين عمليات اجرايي پي از چالشهاي اين طرح بوده كه از طريق پيش تزريق تكيه گاههاي سنگي انجام گرفته است.
از ديگر مسايل اجرايي سد سيمره روش اجراي انتقال بتن بدنه سد بوده است. در سد سيمره، به علت ضعيف بودن تکيه گاه جناح چپ و ريزش هاي اين ناحيه ، استفاده از خط هوايي مقدور نشد. به دليل تحريم هاي اقتصادي اعمال شده، به كارگيري جرثقيل هاي برجي باظرفيت بالا عملي نشد، از اينرو براي جلوگيري از توقف عمليات اجرايي استفاده از سيستم نوار نقالهTop Belt جهت بتن ريزي ترازهاي پاييني و مياني بدنه سد و سيستم نوار نقالهRotec براي ترازهاي بالايي در دستور کار قرار گرفت. مطالعات و شناسايي مصالح سيماني و پوزولاني:سد سيمره اولين سد بتني است که سيمان پوزولاني ويژه به منظور جلوگيري از واکنش قليايي در تمامي بتنهاي بدنه سد استفاده شده است.
راه اندازي موفق پرتال طرح سيمره به آدرس www.mahabghodss.net/seymareh نيز از ويژگيهاي اين طرح بوده است.