سد كارون 4

بلندترين

سد كشور

انرژي برق آبي

به ميزان 2107 GWH

درسال


سد و نيروگاه كارون 4

هدف و سيماي طرح


هدف از اجراي طرح كارون 4 توليد انرژي برق آبي به ميزان 2107 گيگاوات ساعت درسال و كنترل سيلابهاي رودخانه كارون ميباشد كه با قرارگيري در زنجيره سدهاي پياپي كارون به حجم قابل ذخيره آورد رودخانه كارون جهت استفاده در مصارف كشاورزي در دشت خوزستان كمك مي نمايد.


موقعيت جغرافيايي


استان چهار محال بختياري – 160 كيلومتري جاده شهركرد به ايذه محور سدكارون4 در كيلومتراژ 670 رودخانه كارون ( از مصب رودخانه در حاشيه خليج فارس ) در پايين دست محل تلاقي رودخانه هاي ارمند و بازفت و بالادست تلاقي رودخانه هاي كارون و منج جانمائي شده است .
Y=3496158.105 ، X=449918.731


تاريخچه طرح


مطالعات اوليه طرح كارون 4 در سال 1345(1967 ميلادي) در چهارچوب طرح توسعه منابع آب و همچنين برنامه ريزي كلي منابع آب حوزه رودخانه كارون توسط شركت مهندسين مشاور بين المللي هارزا انجام پذيرفته است.در سال 1372 مطالعات مرحله اول طرح به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار گرديد. قرارداد مطالعات مرحله دوم طرح سد و نيروگاه كارون 4 كه در سال 1376 بين شركت مهندسي مشاور مهاب قدس و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران منعقد گرديده است


ويژگي خاص پروژه


سد كارون 4 بلندترين سد كشورمحسوب مي گردد كه در بالادست مجموعه سدهاي زنجيره اي احداث شده بر روي رودخانه كارون قرار گرفته است. اين سد ازنوع بتني قوسي بوده و با توجه به پيچيدگي قابل ملاحظه آن، تمامي مراحل طراحي ، اجرا و بهرهبرداري آن براي نخستين بار توسط كارشناسان داخلي انجام شده است.


مشخصات فني پروژه

نوع سدبتني دو قوسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)232 تعداد تونل انحراف2
طول تاج (متر)440 طول سيستم انحراف (متر)1364
عرض تاج (متر)7 قطر تونل انحراف (متر)9.5
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)1650 طول تونل آب بر (متر)1390
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)2232 قطر تونل آب بر (متر)6.5
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)827 حجم حفاري نيروگاه(مترمكعب)1200000
متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌)4927 حجم بتن ريزي نيروگاه (مترمكعب)156000
نوع سرريزدريچه دار- آزاد ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)2715
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)8650 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)1000
نوع نيروگاهسطحي ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)684
تعداد واحد4 طول كل گالريهاي تزريق - متر7130
هد طراحي (متر)191 طول كل حفاري و تزريق پرده آببند- كيلومتر410
ظرفيت نصب (مگاوات)1000 طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)5
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)2107 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)4