بزرگترين

سد

تاريخ ايران

دارای

بزرگترين

درياچه مصنوعی کشور


سد و نيروگاه كرخه

هدف و سيماي طرح


ذخيره جريانهاي سطحي براي تامين و آبياري بيش از 345 هزار هكتار از اراضي استانهاي خوزستان و ايلام
توليد انرژي برق آبي به ميزان 934 گيگاوات ساعت در سال


موقعيت جغرافيايي


سد کرخه در 21 کيلومتری شمال غرب انديمشک در استان خوزستان (در جنوب غربی ايران) احداث گرديده است. اين پروژه در 48 درجه و 7.8 دقيقه طول شرقی و نيز 32 درجه و29.6 دقيقه شمالی واقع شده است


تاريخچه طرح


مطالعه طرح توسعه منابع آب و خاك حوزه رودخانه كرخه از سال 1335 توسط شركت امريكايي عمران و منابع آب آغاز گرديد . شركت مهندسي مشاور عمران و منابع آب از سال 53 تا 58 مطالعات مرحله اول را با پيشنهاد سد مخزني كرخه صفر انجام داد. در سال 1366 مطالعات تكميلي به مهاب واگذار گرديد و در سال 1368 محورهاي جديد به مهاب قدس و شركت چيني كانيك پيشنهاد گرديد.


ويژگي خاص پروژه


ايجاد گسترده ترين درياچه مصنوعي كشور با سطح 160كيلومتر مربع با ذخيره معادل 3/1 ذخاير سدهاي قطعي كشور ايجاد جاذبه هاي گردشگري در درياچه 160 كيلومتر مربعي و امكان پرورش ماهي


مشخصات فني پروژه

نوع سدخاكي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتكالورت
ارتفاع از پي (متر)127 تعداد تونل انحراف1
طول تاج (متر)3030 طول سيستم انحراف (متر)790
عرض تاج (متر)12 قطر تونل انحراف (متر)-
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)32500 طول تونل آب بر (متر)1339
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)5300 قطر تونل آب بر (متر)2/6
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)3900 طول تونل انتقال (متر)6097
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)177 قطر تونل انتقال (متر)5/5
نوع سرريزاوجي با شوت دريچه‌دار ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)3680
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)18260 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)120
نوع نيروگاهسطحي ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)-
تعداد واحد3 ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)-
هد طراحي (متر)42 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)5/478
ظرفيت نصب (مگاوات)400 طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)-
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)934 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)52