بزرگترين مخزن آبي

كشور در ميان

سد هاي بتني دو قوسي

بزرگترين مغار

نيروگاه

در كشور

سد بتني دو قوسي

به ارتفاع

205متر ازپي


سد و نيروگاه كارون 3

هدف و سيماي طرح


استفاده از انرژي برقابي رودخانه كارون در محل سد كارون 3 با احداث سد بتني دو قوسي به ارتفاع 205متر ازپي، با احداث نيروگاه از نوع زيرزميني به ظرفيت نامي 2000مگاوات ( 8 واحد هر يك با ظرفيت250 مگاوات) و توليدسالانه 4172 ميليونكيلووات ساعت و نيز كنترل سيلاب ها و تنظيم سالانه حدود يك ميليارد متر مكعب آب كشاورزي


موقعيت جغرافيايي


نيروگاه كارون3 در 28 كيلومتري شرق شهرستان ايذه در شمال شرق استان خوزستان دركشور ايران قرار دارد. ساختگاه سد در فاصله 610 كيلومتري مصب رودخانه كارون است و فاصله هوايي آن از شهر اهواز حدود 140كيلومتر ميباشد. سرچشمه هاي اصلي رودخانه كارون از زردكوه بختياري و سلسله كوههاي زاگرس است.


تاريخچه طرح


• مطالعات مرحله اول طرح توسط شركت "عمران منابع ارضي و آب" و شركت ايكرز(كانادايي) از سال1357 شروع گرديد و تا سال 1368 ادامه يافت. متعاقبا مطالعات تكميلي اين مرحله وهمچنين مطالعات و طراحي جزييات مرحله دوم به "شركت تضامني مهاب قدس - ايكرز" محول گرديد و تا سال 1372 به انجام رسيد.
• عمليات اجرايي جانبي پروژه، شامل احداث راه دسترسي، پل ها وكمپ موقت از سال1370شروع و در سال 1373 پايان يافت. عمليات اجرايي سد و نيروگاه از سال 1373 شروع و در سال 1383 به انجام رسيد.


ويژگي خاص پروژه


• بزرگترين مخزن آبي كشور در ميان سد هاي بتني دو قوسي
• داراي بزرگترين مغار نيروگاه در كشور و از جمله ده مغار بزرگ نيروگاهيي جهان
• احداث بزرگترين پل فلزي زير قوسي كشور


مشخصات فني پروژه

نوع سدبتني دو قوسي
ارتفاع از پي (متر)205
طول تاج (متر)462
عرض تاج (متر)5/5
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)1000
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)3000
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)1750
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعببرثانيه)300
نوع سرريزها 
الف- سرريز اوجي (سرسره اي ) واقع در جناح راست سد داراي دو دهانه هر يك داراي يك دريچه سرويس قطاعي و يك سري دريچه تعميراتي ، با ظرفيت تخليه 8710متر مكعب بر ثانيه
ب- دو مجراي سرريز روزنه اي واقع در قسمت مياني بدنه هر يك مجهز به دريچه سرويس از نوع قطاعي و دريچه اضطراري با ظرفيت تخليه 2885متر مكعب بر ثانيه
ج- سرريز آزاد يا سرريزتاج واقع در ناحيه مياني تاج سد، داراي سه دهانه بدون دريچهبا ظرفيت تخليه 1800متر مكعب بر ثانيه
كل ظرفيت تخليه سرريزها13395متر مكعب بر ثانيه
نوع نيروگاهزيرزميني
تعداد واحد8
هد طراحي (متر)161
ظرفيت نصب (مگاوات)2000
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاواتساعت)4172


نوع سيستم انحراف تونل
تعداد تونل هاي انحراف2
طول تونل انحراف اول واقع در ساحل راست 613 متر
قطر تمام شده تونل انحراف اول13متر
مقطع تونل انحراف اولدايره اي، كه در زمان اجرا بصورت مقطع شش ضلعي قالب بندي و اجرا شده است.
ظرفيت تخليه سيستم انحراف اول (مترمكعب برثانيه)1800
طول تونل انحراف دوم واقع در ساحل چپ 536 متر
قطر تمام شده تونل انحراف دوم13متر
مقطع تونل انحراف دومنعل اسبي
ظرفيت تخليه سيستم انحراف دوم (مترمكعب برثانيه)1500
آبراهه نيروگاه 
الف- تونل هاي آبگير نيروگاه به تعداد3عدد( كه تونل شماره 3 جهت توسعه نيروگاه در آينده پيش بيني شده)
قطر تمام شده تونل هاي آبگير نيروگاه 6/12متر
طول تونل آبگير شماره يك نيروگاه 67متر
طول تونل آبگير شماره دو نيروگاه136 متر
طول تونل آبگير شماره سه نيروگاه175 متر
ب- تونل هاي آب بر فوقاني (منشعب از تونل هاي آبگير نيروگاه)4عدد هريك به قطر تمام شده 9.5 متر
طول تونل آب بر فوقاني شماره1134 متر
طول تونل آب بر فوقاني شماره2154 متر
طول تونل آب بر فوقاني شماره3122 متر
طول تونل آب بر فوقاني شماره4144 متر
ج- شفت هاي آب بر نيروگاه4 عدد هريك به قطر 9.5 متر و ارتفاع 116.40متر
د- تونل هاي آب بر تحتاني 4 عدد هريك به قطر 9.5 متر كه هر كدام به دو تونل پنستاك منشعب مي شود. پنستاك ها هر يك به طول 67.5 متر و قطر 5.5 متر است
طول تونل آب بر فوقاني تونل 1134 متر
طول تونل آب بر فوقاني تونل 2154 متر
طول تونل آب بر فوقاني تونل 3122 متر
طول تونل آب بر فوقاني تونل 4144 متر
طول كل تونل ها ، گالري ها و مغار ها 18940 متر
طول كل شفت ها1664متر
تعداد شفت ها27(شامل 4 شفت آبگير، 4 شفت آب بر،شفت تعادل ،باس شفت ،شفت دسترسي به گالري هاي تزريق ويك شفت آسانسور)
سيستم تخليه كننده جبراني اين تخليه كننده واقع در قسمت مياني بدنه سد و شامل 2 دهانه هر يك بطول تقريبي 32 متر است كه هريك منتهي به يك شير تخليه كننده ميباشد
قطر مجراي تخليه كننده جبراني 2.2 متر
ظرفيت تخليه مجراي تخليه كننده هاي جبراني جمعا 250 متر مكعب در ثانيه
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)9