آزاد راه حرم تا حرم

هدف و سيماي طرح

ضرورت ايجاد شبكه آزادراهي براي ارتباط مرکز و جنوب، به شمال شرق کشور، وجود شهر مقدس مشهد به عنوان بزرگترين مرکز جذب گردشگر و زوار داخلی و خارجي و قرارگيری مرزهای سرخس، باجگيران و تايباد به عنوان توسعه دهنده حمل و نقل ترانزيتی در منطقه، موجب گرديد تا امکان‌سنجی احداث آزاد راه در اين بخش از کشور، جهت اتصال به شبکه های آزاد راهی موجود کشور مورد بررسی قرار گيرد.

موقعيت جغرافيايي

محدوده استان‌هاي قم، تهران ،سمنان و خراسان رضوي

تاريخچه طرح

در آبان ماه 1390 كميسيون ماده 215، اجراي بخش‌هايي از آزاد راه حرم تا حرم حد فاصل قم-سمنان و نيشابور-مشهد را به طول 350 كيلومتر تصويب نمود و همچنين در مهرماه 1391 مجوز كميسيون ماده 215 مبني بر اولويت اجرايي قطعه قم-گرمسار از آزاد راه صادر شد و اجراي اولين قطعه در سال 1391 آغاز و قرارداد اجرايي پيمانكار در تاريخ 27/12/91 ابلاغ شد كه مدت اوليه قرارداد 365 روز و مبلغ اوليه‌ي آن 687،3 ميليارد ريال است.

ويژگي خاص پروژه

كاهش 85 كيلومتري مسير نسبت به مسير قبلي ، كاهش حدود 5/1 ساعت براي وسايل نقليه سبك و حدود 5/2 ساعت براي وسايل نقليه سنگين در زمان سفر. طراحي با آخرين ضوابط مطابق با نشريه 415 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (آيين نامه طرح هندسي راههاي ايران)، وجود 4 دستگاه تبادل، 6 دستگاه پل خاص در طول مسير.

مشخصات فني طرح

شرحمقدارواحد
نوع راهآزادراه
نوع پروژهخدمات مشاور كارفرما در پيمان طرح و ساخت
مرحلهكنترل طراحي، نظارت كارگاهي و نظارت عاليه
طول محور152كيلومتر
عرض آزادراه15/17*2متر
تعداد خطوط عبور (در هر سمت)3عدد
سرعت طرح130كيلومتر بر ساعت
تعداد تبادل4دستگاه
تعداد زيرگذر70دستگاه
تعداد پل‌هاي خاص (رودخانه‌اي)3دستگاه
تعداد پل‌هاي خاص (تقاطع با راه‌آهن)3دستگاه
تعداد آبروها920دستگاه
حجم خاكبرداري6/2ميليون مترمكعب
حجم خاكريزي5/8ميليون مترمكعب
حجم زيراساس5/1ميليون مترمكعب
حجم اساس800هزار مترمكعب
ميزان آسفالت - بيندر1ميليون تن
ميزان آسفالت - توپكا500هزار تن
گاردريل56/4هزار تن