رفتارسنجي برج ميلاد

شرح خدمات

امور ژئوماتيك شركت مهندسي مشاور مهاب قدس به منظور رفتارسنجي برج چند منظوره ميلاد بعد از طراحي شبكه هاي رفتارسنجي، تاكنون مشاهدات و محاسبات سرشكني اين شبكه‌ها را به شرح ذيل انجام داده است:

  • سه مرحله مشاهدات شبكه هاي سه بعدي خارج برج
  • سه مرحله مشاهدات شبكه هاي ارتفاعي منطقه و روي برج
  • دو مرحله مشاهدات شبكه نقاط روي بدنه برج ( نقاط واقع در ترازهاي 20/49 و 20/145 متري )
  • دو مرحله مشاهدات ماهواره اي نقاط واقع در ترازهاي 240 و 302
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه‌هاي مشاهده شده
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه‌هاي ژئودتيك(3 مرحله)
  • محاسبه و ترسيم جابجايي‌ها در فاصله زماني بين مرحله اول و مراحل بعدي در گزارش فني (3 مرحله)

 

 

 

ويژگي‌هاي پروژه

1- اولين سازه مرتفع در ايران  كه در آن به اهميت ميكروژئودزي توجه شده است. در واقع ميكروژتودزي برج ميلاد جزو اولين پروژه هاي ميكروژئودزي بوده كه براي سازه هاي غير از سد و نيروگاه اجرا گرديد.
2-رفتارسنجي سازه ،در حين ساخت آن،  طي سه مرحله كه  نوعي كنترل حين اجراي طرح بوده است