ميكروژئودزي سدهاي شميل و نيان به روش ماهواره‌اي

شرح خدمات

 

 • طراحي شبكه‌هاي رفتارسنجي سد‌هاي شميل و نيان به روش كلاسيك
  • بازديد و شناسايي منطقه و محدوده سد، جمع‌آوري نقشه‌ها و اطلاعات مبنائي موردنياز
  • طراحي، جانمايي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي خارج سد
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه مسطحاتي روي بدنه و تاج سد (با هماهنگي واحد طراحي مشاور طرح)
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه سه‌بعدي روي سرريز (با هماهنگي واحد طراحي مشاور طرح)
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي خارج سد
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي روي سد (با هماهنگي واحد طراحي مشاور طرح).
  • ارائه جزئيات ساخت پيلارها، نقاط نشانه مسطحاتي و ارتفاعي و بنچ‌مارك‌ها.
  • تهيه گزارش فني طراحي شبكه‌هاي ميكروژئودزي فوق‌الذكر به انضمام نقشه‌هاي ژئودتيك و نقشه‌هاي جزئيات ساخت نقاط.
 • ساخت نقاط
  • ساخت پيلارهاي شبكه خارج سد
  • ساخت نقاط نشانه روي سد
  • ساخت بنج‌مارك‌‌هاي ارتفاعي منطقه سد

 

 • مشاهدات شبكه‌هاي ميكروژئودزي
  • مشاهدات كليه شبكه‌هاي مسطحاتي و ارتفاعي (2 مرحله)
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه‌هاي مشاهده شده(2 مرحله)
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه‌هاي ژئودتيك(2 مرحله)
  • محاسبه، تعيين و ترسيم جابجائي‌ها در فاصله زماني بين مراحل اول و دوم
 • خدمات ميكروژئودزي سد شميل به روش ماهواره اي
  • انجام مشاهدات شبكه ژئودتيك ماهواره‌اي خارج سد- 3 مرحله
  • انجام مشاهدات شبكه ژئودتيك ماهواره اي روي بدنه سد- 3 مرحله
  • انجام مشاهدات شبكه ارتفاعي(ترازيابي دقيق) روي بدنه سد- 3مرحله
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه هاي مشاهده شده در بندهاي1 الي3
  • انجام محاسبات و ترسيم جابجاييها- 3 مرحله
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه هاي ژئودتيك- 3 مرحله

 

 • خدمات ميكروژئودزي سد نيان به روش ماهواره اي
  • انجام مشاهدات شبكه ژئودتيك ماهواره‌اي خارج سد- 3 مرحله
  • انجام مشاهدات شبكه ژئودتيك ماهواره اي روي بدنه سد- 3 مرحله
  • انجام مشاهدات شبكه ارتفاعي(ترازيابي دقيق) روي بدنه سد-3 مرحله
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه هاي مشاهده شده در بندهاي1 الي3
  • انجام محاسبات و ترسيم جابجاييها- 3 مرحله
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه هاي ژئودتيك- 3 مرحله

 

 

 

 

 

ويژگي‌هاي پروژه

1- وجود درياچه مشترك براي سدهاي شميل و نيان كه اين موضوع باعث يكسان شدن برخي پارامترهاي جابجايي ناشي از تغيير تراز آب درياچه ميگردد و در پروژه هاي مشابه ميكروژئودزي رخ نمي دهد
2- رفتارسنجي صرفاً با استفاده از مشاهدات ماهواره‌اي (GPS)  كه براي اولين بار در كشور انجام گرديد