ميكروژئودزي سد كرخه

شرح خدمات

امور ژئوماتيك شركت مهندسي مشاور مهاب قدس به منظور رفتارسنجي منطقه و بدنه سد كرخه بعد از طراحي شبكه هاي رفتارسنجي، تاكنون مشاهدات و محاسبات سرشكني اين شبكه‌ها را در 13 مرحله متوالي به شرح ذيل انجام داده است:

  • شش مرحله مشاهدات كلاسيك خارج و روي سد
  • پنج مرحله مشاهدات كلاسيك خارج و روي ساختمان نيروگاه
  • ده مرحله مشاهدات ماهواره‌اي خارج و روي سد (GPS)
  • نه مرحله مشاهدات ترازيابي دقيق خارج سد و ساختمان نيروگاه
  • پنج مرحله مشاهدات ترازيابي دقيق روي سد
  • هشت مرحله مشاهدات ترازيابي دقيق گالري‌هاي دسترسي و بازرسي
  • پنج مرحله مشاهدات ترازيابي مثلثاتي روي سد
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه‌هاي مشاهده شده
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه‌هاي ژئودتيك(13 مرحله)
  • محاسبه و ترسيم جابجايي‌ها در فاصله زماني بين مرحله اول و مراحل بعدي در گزارش فني (13 مرحله)

 

 

ويژگي‌هاي پروژه

1- ميكروژئودزي بزرگترين سد خاكي تاريخ ايران كه با توجه به وسعت منطقه سد و ابعاد سازه ها، شبكه هاي آن در زمان خود جزء بزرگترين و پيچيده ترين شبكه ها با حجم بسيار بالايي از مشاهدات بودند
2- استفاده از مشاهدات ماهواره اي (GPS)  و كلاسيك به صورت تلفيقي براي اولين بار جهت رفتارسنجي اين سد و مقايسه نتايج حاصله