خدمات ميكروژئودزي و پشتيباني مونيتورينگ پيوسته سد گتوند عليا

شرح خدمات

  • پشتيباني سيستم مونيتورينگ پيوسته شامل بازديد دوره اي هر 3 ماه يكبار و بررسي سيستم از نظر عملكرد و مشكلات احتمالي
  • ارائه طرح اصلاحي در صورت بروز مشكل در سيستم مونيتورينگ پيوسته
  • انجام هماهنگي لازم با دفتر فروش،تعمير و نصب تجهيزات جهت تعويض يا تعمير سنسور ها
  • بررسي صحت نتايج ارائه شده توسط نرم افزار و در صورت لزوم اصلاح برنامه مشاهداتي
  • ارائه گزارش فني آناليز كيفي نتايج سيستم مونيتورينگ بصورت دوره اي هر 3 ماه يكبار(8 مرحله)
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه هاي سه بعدي خارج سد، روي سد، سرريز، نيروگاه و جناحين (3 مرحله)
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه هاي ترازيابي خارج سد، روي سد، نيروگاه و گالري بازرسي و گمانه هاي روي تاج (3 مرحله)
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه مشاهده شده در بندهاي 1 الي 2
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه هاي ژئودتيك
  • محاسبه، ‌تعيين و ترسيم جابجايي ها در فاصله زماني بين مرحله اول و اين مراحل در گزارش فني و مقايسه نتايج حاصل با روش مونيتورينگ پيوسته

ويژگي‌ هاي پروژه

1-ميكروژئودزي و مونيتورينگ پيوسته بلندترين سد خاكي ايران كه تعداد نقاط نشانه روي سازه هاي مختلف بالغ بر 200 نقطه بوده است
 2- طراحي و راه‌اندازي سيستم مانيتورينگ ژئودتيك پيوسته بعنوان اولين پروژه در كشور
 3- تلفيق سيستم ماهواره‌اي(GPS)و  توتال استيشن(TPS) شامل 4 دستگاه گيرنده دائمي GPS و 2 دستگاه توتال استيشن حرفه‌اي و دقيق TM30
4- مقايسه نتايج روش مونيتورينگ پيوسته با روش ميكروژئودزي كلاسيك و بررسي روند حركات با نتايج بدست آمده از روشهاي ابزار دقيق