خدمات ميكروژئودزي و مونيتورينگ پيوسته سد داريان

شرح خدمات

خدمات انجام شده در پروژه ميكروژئودزي و مانيتورينگ پيوسته سد داريان توسط امور ژئوماتيك شركت مهندسي مشاور مهاب قدس شامل موارد زير مي‌باشد:

 • طراحي شبكه‌هاي خارج، روي سد و سازه‌هاي وابسته و شبكه مانيتورينگ پيوسته شامل:
  • بازديد از محل سد، جانمايي اوليه نقاط و جمع‌آوري اطلاعات و نقشه‌هاي مورد نياز
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه‌هاي مسطحاتي خارج، روي سد
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه ارتفاعي(‌ترازيابي دقيق)
  • طراحي و آناليز اوليه شبكه مانيتورينگ پيوسته
  • ارائه گزارش فني طراحي، آناليز اوليه شبكه‌هاي ميكروژئودزي و مانيتورينگ پيوسته سد داريان به همراه نقشه‌هاي ژئودتيك، نقشه‌هاي جزئيات ساخت ايستگاه‌ها و نقاط نشانه ميكروژئودزي
  • ارائه آلبوم نقشه جزئيات ساخت و نصب ايستگاه‌ها، نقاط نشانه و تجهيزات مورد نياز شبكه مانيتورينگ پيوسته
 • مشاهدات و محاسبات شبكه‌‌هاي ميكروژئودزي و ارائه نتايج شامل:
  • مشاهدات شبكه‌هاي‌ مسطحاتي خارج، بدنه، سرريز، برم‌هاي سرريز و برم‌هاي نيروگاه(4 مرحله)
  • مشاهدات شبكه‌هاي ارتفاعي (مثلثاتي) سرريز، برم‌هاي سرريز و برم‌هاي نيروگاه(4 مرحله)
  • مشاهدات شبكه‌هاي ارتفاعي(ترازيابي دقيق) منطقه و بدنه سد(4 مرحله)
  • پردازش مشاهدات و انجام محاسبات سرشكني شبكه‌هاي فوق‌الذكر و محاسبه جابجاييها(4 مرحله)
  • ارائه گزارش فني مشاهدات، محاسبات و آناليز نتايج شبكه‌هاي مسطحاتي و ارتفاعي فوق‌الذكر به همراه نقشه‌هاي ژئودتيك(4 مرحله)
 • راه اندازي شبكه مانيتورينگ پيوسته شامل:
  • تهيه ليست تجهيزات مورد نياز، تعيين مشخصات فني تجهيزات و تاييد خريد آنها
  • نظارت بر نصب تجهيزات در كارگاه
  • راه‌اندازي سيستم‌هاي نرم افزاري جهت ثبت و پردازش ديتا

 

 

 

ويژگي‌هاي پروژه

 1- طراحي و راه‌اندازي سيستم مانيتورينگ پيوسته بعنوان دومين پروژه پس از سدگتوند در ايران
 2- مقايسه نتايج سيستم مونيتورينگ پيوسته با ميكروژئودزي دوره اي