ميكروژئودزي سد كارون 4

شرح خدمات

  • مشاهدات ژئودتيك شبكه سه‌بعدي و ارتفاعي خارج سد (13 مرحله)
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه سه‌بعدي و ارتفاعي روي بدنه (13 مرحله)
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه سه‌بعدي و ارتفاعي تاج سد (13 مرحله)
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه پيمايش داخل گالري‌ها شامل گالري‌هاي سد و گالري دسترسي و زهكش (13 مرحله )
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه ترازيابي داخل گالري‌ها شامل گالري‌هاي سد و گالري دسترسي و زهكش (13 مرحله )
  • مشاهدات ژئودتيك شبكه سه‌بعدي روي گسل F6 در نزديكي سد
  • پردازش مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه‌هاي مشاهده شده در بند هاي فوق
  • تهيه و ارائه گزارش فني مشتمل بر مشاهدات، محاسبات، آناليز نتايج و نقشه‌هاي ژئودتيك(13 مرحله)
  • محاسبه و ترسيم جابجايي‌ها در فاصله زماني بين مرحله اول و مراحل بعدي در گزارش فني (13 مرحله)

ويژگي‌هاي پروژه

 1-ميكروژئودزي بلندترين سد بتني كشور (شامل شبكه هاي خارج سد، شبكه فرعي، روي بدنه، تاج سد، سرريز، گالريها، گسلها و شبكه هاي ترازيابي مي باشد كه در نوع خود جزو شبكه هاي پيچيده محسوب مي گردد)
2- انجام همزمان مطالعات ميكروژئودزي و ابزار دقيق به منظور پايش رفتار سد و مقايسه آنها بصورت جامع براي اولين بار در كشور