بازنگري استراتژي هاي پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي منابع آب

شرح سيماي پروژه

سازمان حفاظت محيط زيست ايران بمنظور حفظ و ارتقاي کيفيت منابع آب کشور استراتژي هاي پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي منابع آب کشور را در سال 1384 تدوين نموده است. اين سند توانسته شناخت مناسبي از وضعيت موجود و نقاط ضعف و قوت سازمان در کنترل آلودگي آب ارائه کند و با تهيه يک برنامه اقدام سازمان را براي دستيابي به اهداف استراتژيک در اين زمينه هدايت نمايد. با اين وجود بدليل محدوديت هاي اطلاعاتي بسيار در خصوص کيفيت منابع آب در زمان تهيه استراتژي ها و تغييرات مهمي که با گذشت زمان در ساختار سازماني سازمان رخ داده است، بازنگري استراتژي هاي سازمان کاملاً ضروري بوده و مطالعات بدين دليل تعريف شده است.

اهداف مطالعات زيست محيطي

مهمترين اهداف مطالعات زيست محيطي در سه گام تدوين بيانيه ماموريت، چشم انداز و ارزش هاي سازمان، تحليل مسائل استراتژيك و بازنگري و تحليل استراتژي ها و برنامه هاي سازمان حفاظت محيط زيست است. اهم اقدامات:
- تهيه روش شناسي انجام كار؛
- تدوين بيانيه ماموريت، چشم انداز و ارزش­هاي سازمان در بخش آب؛
- تحليل مسائل استراتژيک با دو رويكرد IWRM و SWOC؛
- بازنگري و تدوين استراتژي­ها و برنامه­ها؛
- تعيين نقاط ضعف و قوت، فرصت­ها و چالش­ها و وضعيت مطلوب هر محور؛
- تحليل وضعيت موجود كيفي و كمي منابع آب كشور بر اساس اطلاعات موجود؛
- ارائه استراتژي هاي ملي پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي منابع آب کشور به تفکيک حوزه، ماهيت و نهاد مسئول.
- ارائه استراتژي هاي کشور براي پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي منابع آب کشور در چهار بخش امور زيربنايي، شهري و روستايي، کشاورزي، دامپروري و جنگلداري
- تنظيم برنامه استراتژيك پيشگيري، كنترل، كاهش آلودگي منابع آب كشور در 9 محور بشرح زير:
o ايجاد محيط کلان منسجم و پايدار براي پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي منابع آب از طريق به روز رساني قوانين سياست ها، استانداردها و دستورالعمل هاي راهنماي عمل؛
o ارتقاء چهارچوب سازماني مديريت آلودگي آب از طريق همکاري هاي بين بخشي، هماهنگي عملکردهاي سطوح مختلف و مشارکت مستمر ذينفعان؛
o توسعه و يکپارچه سازي سيستم هاي پايش؛
o آگاه سازي و توسعه مشارکت همگاني؛
o پيشگيري و کنترل آلودگي منابع آب کشور بر اساس آگاهي از روند امور؛
o حمايت از تحقيق و نوآوري و بکارگيري فن آوري هاي نوين براي پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي آب؛
o توسعه سيستم هشدار و مديريت بحران آلودگي آبهاي کشور؛
o توسعه منابع مالي پايدار؛
o پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي منابع بر اساس اجراي تفاهم نامه هاي ملي و بين المللي.

اين مطالعات با كارفرمايي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست انجام گرفته است و تدوين استراتژي ها و تعيين برنامه هاي استراتژيك براي كنترل و كاهش آلودگي هاي منابع آب با توجه به لزوم پوشش تمامي جوانب در سطح كل كشور، از ويژگي هاي منحصر اين طرح مي باشد كه اين مهم با انجام تعاملات و همفكري هاي فراوان با مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست و نيز مسئولين ذيربط حاصل شده و در نهايت منجر به توليد سند ملي استراتژي هاي كنترل و كاهش آلودگي هاي منابع آب كشور شده است.