تهية مدل کامپيوتری ارزيابی اثرات زيست محيطی سدها و سازه های آبی

شرح سيماي پروژه

انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي به استناد مصوبات شورايعالي محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست براي پروژه هاي عمراني الزام قانوني داشته و پروژه هاي عمراني سد و سازه هاي آبي وابسته نيز در ليست پروژه هاي مشمول مطالعات ارزيابي قرارگرفته و ضرورت اخذ مجوز زيست محيطي قبل از اجراي طرح از مهم ترين نكاتي است كه در اجراي اين طرح ها بايستي مدنظر قرارگيرد. از سوي ديگر نظام موجود اجرايي ارزيابي اثرات زيست محيطي كشور در بسياري موارد كارايي نداشته و بازده كمي دارد كه از مهم ترين دلاليل آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: - تفاوت در مقياس، صحت و دقت مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براي يك طرح واحد و يا در مورد انواع مختلف طرح ها
- تفاوت در روش ارزيابي و چگونگي كاربرد روش در دستيابي به نتايج
- تفاوت در چهارچوب نهايي نتايج حاصل از مطالعات و بررسي ها
- تفاوت در كاربرد نتايج در تصميم گيري در خصوص پروژه مورد نظر
- تفاوت در چهارچوب نظارتي، اجرايي و مديريتي ارزيابي زيست محيطي در بين كارفرمايان و مشاورين مختلف و هماهنگ نبودن معيارهاي ارزشيابي نتايج مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي.
موارد مذكور در كنار ديگر عوامل ، در نهايت موجب بروز نوعي عدم اطمينان نسبت به نتايج حاصله، اتلاف هزينه، صرف زمان نسبتاً زياد و از همه مهم تر افت تدريجي ظرفيت سازمان هاي مجري در تصميم گيري در خصوص پروژه ها و ايجاد تعارض و ناهمخواني در نظرات گرديده اند.
لذا با در نظر گرفتن موارد فوق الذكر، تهيه يك مدل كامپيوتري جهت به حداكثر رساندن اثرات مثبت پروژه ها و لحاظ نمودن كليه جنبه هاي طرح و به حداقل رساندن تاثير قضاوت هاي كارشناسي تهيه مدل كامپيوتري در دستور كار قرارگرفته است.

اهداف مطالعات زيست محيطي

· بهبود و افزايش روايي و درجه اطمينان نتايج حاصل از ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و سازه هاي آبي جهت كمك به تصميم گيري و تسهيل روند مديريت پروژه ها
· بسط يك مدل هماهنگ و يكپارچه جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و سازه هاي آبي NGMF
· طراحي و تهيه مدل الكترونيكي هماهنگ HEM در قالب يك بسته نرم افزاري ارزيابي اثرات زيست محيطي CADMEIA جهت افزايش سرعت، دقت و صحت در فرآيند پردازش اطلاعات و ارزيابي نتايج.
· افزايش كارآيي و اثربخشي نظام اجرايي ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي توسعه منابع آب و سدسازي از طريق ارتقاء ظرفيت نرم افزاري، توان تصميم گيري نهادهاي ذيربط و آموزش كاربرد مدل الكترونيكي در سطوح مختلف مديريتي، تخصصي و اجرايي
· نمايش قابليت كاربرد مدل الكترونيكي با اجراي آن برروي يك نمونه موردي
· - تعيين شاخص ها، پارامترها و معيارهاي مورد نياز جهت تدوين و تنظيم چهارچوب بهبود مستمر مدل در طول زمان توسط كاربران (خلق مدل ديناميك در قالب زبان شبيه سازي و تابع ناپيوسته DDESM ) .
· جهت دستيابي به اهداف مورد نظر، در اين فصل سعي خواهد گرديد در قالب شرح خدمات پيشنهادي كارفرما از يك روش شناسي مناسب در تطابق با نيازهاي هر مرحله از فرآيند مدل سازي استفاده بعمل آيد.

اهم اقدامات و فعاليت ها

· بررسي كلي روش هاي متداول ملي و بين المللي و استخراج چهارچوب ها و نيز شاخص و معيارهاي مورد نياز جهت تهيه فرمت اوليه مدل كامپيوتري
· طراحي روش جامع ارزيابي اثرات زيست محيطي سد و سازه هاي ابي
· مقايسه مدل هاي رياضي و تجربي در خصوص لايه بندي حرارتي ، اوتروفيکاسيون ، کيفيت منابع آب ، افت و يا خيز سطح سفره هاي زيرزميني ، فرسايش و رسوب در حوزة آبريز ، رژيم کم آبي و سيلابي رودخانه ها و دبي پاية زيست محيطي جهت تهية نرم افزار کامپيوتري ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و سازه هاي آبي و ارائه مدل يا نرم افرار بهينه براي هر بخش
· تعيين معيار و نحوه كمي كردن اثرات كيفي

از مهم ترين اقدامات انجام شده تهيه دستورالعمل به كارگيري مدل و نيز اجراي آزمون صحت و دقت مي باشد