طرح مطالعات كنترل سيلاب صلاله عمان

از ميان مخاطرات طبيعي در منطقه آزاد صلاله در جنوب کشور عمان، وقوع سيلاب هاي سهمگين به دليل بروز طوفان هاي موسمي حاره اي است. از دو راهکار سازه اي (1) ساخت سدهاي کنترل کننده و مهار سيلاب ها و (2) اصلاح سازه هاي کنترل سيلاب موجود براي مهار سيلاب هاي نامبرده در منطقه صلاله مي توان بهره گرفت. ساخت 5 سد مهار سيلاب در اين ناحيه مورد مطالعه قرار گرفته و طراحي شده است. بدين منظور، ارزيابي هاي اثرات زيست محيطي اين طرح بايد صورت پذيرد تا آثار منفي اين ساخت و سازها بر روي محيط زيست تعيين شود. در اين راستا اقدامات کاهنده اين آثار سوء هم با طرح ريزي و اجراي يک برنامه صحيح مديريت محيط زيستي مقدور مي شود که در اين پروژه مدنظر قرار گرفته است.

اهداف مطالعات زيست محيطي

- تعيين اثرات پروژه بر روي اکوسيتم هاي آبي و خشکي و ارزيابي آن
- طرح و پيشنهاد اقداماتي براي کاستن از اثرات نامطلوب پروژه
- طرح و پيشنهاد يک برنامه مديريت محيط زيستي جهت حفظ وضعيت کيفيت منابع موجود

اهم اقدامات و فعاليت ها

بر اساس مطالعات ميداني و بررسي اسناد موجود، بررسي وضع موجود محيط زيست منطقه انجام گرفت و پيش بيني هاي لازم از وضع آتي منطقه در هر دو فاز پروژه (فاز ساخت و فاز بهره برداري) صورت پذيرفت. بر اساس استانداردها، آيين نامه ها و راهنماهاي موجود زيست محيطي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي انجام گرفت که از مهم ترين آنها مي توان موارد زير را اشاره نمود:

· Guidelines on Environmental Impact Assessment” issued by Directorate General of Environmental Affairs (DGEA) at the Ministry of Environment and Climate Affairs, Oman
· Environmental directives of World Bank
· Environmental standards, United States Environmental Protection Agency (USEPA)
با بهره گيري از اين موارد، راهکارهاي لازم جهت کنترل آثار سوء محيط زيستي ناشي از به کارگيري تکنولوژي هاي ساخت و ساز و بهره برداري، تجهيزات و ماشين آلات، خاکبرداري و خاکريزي ها و ... اتخاذ مي شود تا الزامات ملي و بين المللي زيست محيطي در پيشبرد پروژه تأمين گردد.
ارزيابي اثرات محيط زيستي و اقدامات کاهنده اثرات براي فعاليت هاي زير در فاز ساخت پروژه مورد توجه بوده است: - حمل وسايل و تجهيزات به سايت پروژه
- توسعه و ساخت کمپ ساخت در سايت با توجه به مجاورت منطقه با مناطق مسکوني، منابع آب و تامين مايحتاج لازمه - فنس کشي سايت
- تامين مواد و مصالح موردنياز، دپوي زايدات و اقدامات کنترل آثار سوء مربوطه
- ريشه کني و زدودن پوشش گياهي از سايت با ملاحظات زيست محيطي مربوطه
- زدودن خاک پوششي از سايت و اقدامات حفاطتي براي استفاده هاي آتي مربوط به بازروياني و احياء
- خاکبرداري براي محل سدها، تامين مصالح ساخت و سازها، لوله گذاري ها، کانال ها، شالوده کني براي سازه هاي آلي، ايستگاه هاي پمپاژ و ساير اجزاي پروژه
- تثبيت مناطق و آبگذرهاي منطقه که متاثر از اين پروژه مي شوند و اعمال راهکارهاي محافظتي و کاهش اثرات منفي محيط زيستي
- راههاي دسترسي و جاده هاي جايگزين به دليل ساخت اين پروژه
ارزيابي اثرات محيط زيستي و اقدامات کاهنده اثرات براي فعاليت هاي زير در فاز بهره برداري پروژه مورد توجه بوده است:
- حمل وسايل و تجهيزات به سايت پروژه براي اقدامات سرويس و تعمير و نگهداري
- پايش رسوبگذاري، وضعيت کيفيت منابع مختلف مانند کيفيت آب، پارامترهاي محيط زيستي
- اقدامات احياء و توسعه اي محيط زيستي جايگزين آثار سوء ناشي از ساخت پروژه
براي انجام اين پروژه، بر اساس استانداردهاي مربوطه، وضعيت و اثرات اقتصادي اجتماعي، اثرات بر اشتغال، اثرات بر وضع کيفيت آب هاي سطحي و زيرزميني، زايدات، کيفيت هوا، اثرات بر توپوگرافي و نمود ظاهري منطقه، آثار صوتي، اثرات بر گياهان و جانوران، اثرات بر ترافيک و حمل و نقل و اثرات بر وضع ايمني و امنيت منطقه مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات لازم مديريتي در اين زمينه ها بر اساس تحليل هاي انجام شده توصيه شده است.