مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح توليد آلومينيوم هرمزگان (هرمزال)

شرح سيماي پروژه

مجتمع هرمزال در محوطه داخل مجتمع آلومينيوم المهدي واقع در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس در 18 كيلومتري غرب شهر بندرعباس واقع است. ظرفيت نهايي طرح هرمزال 147000 هزارتن در سال برآورد گرديد. محل احداث واحد‌هاي احياء مجتمع هرمزال در مجتمع المهدي و كل محوطه آلومينيوم المهدي به مساحت تقريبي 400 هكتار و نيز روستاي خون سرخ، به عنوان محدوده مطالعات انتخاب گرديدند. جهت تعيين مهمترين اثرات اجرا و عدم اجراي طرح بر محيط­زيست و ارزيابي آثار شناسايي شده، مطالعات حاضر تعريف گرديده است.

اهداف مطالعات زيست¬محيطي

- اطمينان يافتن از تطبيق سياست‌ها و اهداف تعيين شده در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اين پروژه با ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست­محيطي كشور؛
- بررسي خسارات و آسيب‌هاي احتمالي بر محيط؛
- شناسايي فشارهاي وارد بر منابع طبيعي؛
- پيش‌بيني روش‌هاي تقليل اثرات نامطلوب؛
- ارائه مديريتي صحيح براي كنترل و پايش محيط.

اهم اقدامات و فعاليت ها

1. شناسايي و بررسي اجمالي وضعيت موجود زيست محيطي منطقه اجراي طرح در محيط­هاي فيزيكوشيميايي، بيولوژيكي و اجتماعي؛
2. بررسي اثرات زيست‌محيطي ناشي از احداث كارخانه توليد آلومينيوم هرمزال در مجتمع المهدي؛
3. ارزيابي اثرات زيست‌محيطي در دو گزينه اجرا و عدم اجراي طرح با استفاده از روش پاستاكيا؛
ارائه برنامه مديريت زيست‌محيطي (EMP) شامل راهكارهاي كاهش، برنامه پايش و برنامه آموزش زيست محيطي بمنظور به حداقل رساندن اثرات منفي طرح و پايش مستمر و مداوم اثرات بر محيط

با توجه به قرارگيري مجتمع هرمزال در محوطه داخل كارخانه آلومينيوم المهدي، وجود زير ساخت‌هاي مورد نياز كه از قبل در كارخانه مجتمع المهدي وجود داشته است و نيز دارا بودن حداقل اثرات بر محيط‌زيست به جهت جانمايي مناسب مجتمع، از جمله مزاياي ويژه طرح بوده كه بر توجيه پذيري اقتصادي و زيست‌محيطي آن تاكيد مي نمايد. ضمنا" از آنجا كه اجراي طرح هرمزال بعنوان يكي از اولويت‌هاي منطقه ويژه مطرح بوده و در راستاي اهداف توسعه آتي آن قرار دارد، اثر اجراي طرح بر ساير طرح‌هاي توسعه منطقه نيز مثبت تلقي مي‌گردد