طرح فاضلاب بابل

سيماي طرح

شهرستان بابل يكي از شهرستان هاي استان مازندران است كه از دو شهر بابل و اميركلا و تعداد 2 بخش و 9 دهستان تشكيل گرديده است . درحال حاضر فاضلاب بهداشتي واحدهاي مسكوني و توليدي و خدماتي غالباً به چاه هاي جذبي تخليه و يا به آبهاي سطحي مي ريزند كه بعلت بالا بودن سطح آب زيرزميني عملكرد مناسبي نداشته و محيط زيست را باخطرات فراواني روبرو نموده است لذا با توجه به رشد جمعيت اين شهرها و توسعه واحدهاي صنعتي و خدماتي ، لزوم احداث تاسيسات فاضلاب بطور جدي احساس مي شود كه با به اجرا درآمدن طرح حاضر اين مهم به تحقق پيوسته است . جمعيت شهرهاي بابل و اميركلا درسال 1377 حدود 230 هزار نفر و درافق نهائي طرح ( سال 1400 ) جمعاً حدود 450 هزار نفر برآورد شده است . مقدار فاضلاب توليدي معادل 80 درصد آب مصرفي منظور شده و مقدار نشتاب طرح پس از مذاكره با كارفرماي محترم معادل 30 درصد جريان متوسط فاضلاب درنظر گرفته شده است . ضريب بهره برداري از سيستم هاي اوليه بهره برداري 72 درصد و درسال هاي انتهاي آن حدود 95 درصد منظور گرديده است .

مشخصـات فني طـرح

  • مسـاحت تـحت پـوشش : 4384هـكتار
  • جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 370000نفـر
  • طـول خطوط لوله گذاري اصلـي : 30كيلومتـر
  • طول شبـكه نـيمه اصلـي و فـرعي : 420كيلومتـر
  • قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1000 ميليمتـر (زوج لوله )
  • طـول خط انتقال : 9 كيلومتـر

ايستگاه بالابر : 13 عدد

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 1/2 مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 4مدول

  • جمعيت تحت پوشش كل طرح : 400000 نفر
  • تعداد مدول اجرا شده در اين مرحله : 1 مدول
  • جمعيت تحت پوشش : 100000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لجن فعال – lمتعارف

ـ واحدهاي اصلي :  آشغالگير ، دانه گير ، ته نشيني اوليه ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي UV) )، تغليظ ثقلي، هضم هوازي لجن

-روش تصفيه لجن : تغليظ ثقلي، هضم  هوازي

 

اجزاي اصلي طرح

شبكه فاضلاب شامل خطوط اصلي و فرعي به اقطار 200 الي 1000 ميليمتر

تلمبه خانه هاي فاضلاب شامل 10 ايستگاه تلمبه خانه و بالابر (كارهاي ساختماني - تجهيزاتي و برقي)

تصفيه خانه فاضلاب شامل چهار مدول هريك به ظرفيت 100000 نفر

اهداف طرح

با اجراي شبكه فاضلاب شهري و تصفيه ان سطح بهداشت جامعه و سلامت مردم افزايش يافته و همچنين باعث بهبود و ضعيت محيط زيست منطقه ميشود