فاضلاب شيراز

سيماي طرح

قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم طرح فاضلاب شيراز در تاريخ 70/11/1 بين شركت مهندسي مشاور مهاب قدس و سازمان آب منطقه اي فارس مبادله گرديد و بعد از آن به ترتيب در سال 1371 كارفرما به شركت آب و فاضلاب استان فارس و در سال 1377 به شركت آب و فاضلاب شيراز تغيير يافت. قرارداد شامل مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي دو طرح يكي طرح اضطراري فاضلاب شيراز و ديگري طرح درازمدت فاضلاب شيراز است كه خلاصه هر يك از آنها بشرح زير مي باشد.

مشخصـات فني طـرح

تاريخ شروع مطالعات: اواخر سال 1370

 

سال مبدأ مطالعات: 1380

 

افق طرح: 1405

 

جمعيت در سال مبدأ: 1235000 نفر

 

جمعيت در سال مقصد: 2470000 نفر

 

مساحت شهر در سال مبدأ: 22075 هکتار

مساحت شهر در سال مقصد: 23500 هکتار

 

سرانه توليد فاضلاب در سال مبدأ: 172 Lpcd

 

سرانه توليد فاضلاب در سال مقصد: 186 Lpcd

تاريخ شروع عمليات اجرايي: بهمن ماه 1375

ـ مسـاحت تـحت پـوشش : 22075 هـكتار

ـ جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 2،470،000 نفـر

ـ طـول لـوله‌گذاري خطوط اصلـي : 300 كيلومتـر

- شبـكه نـيمه اصلـي و فـرعي : 2560 كيلومتـر

ـ قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1400 و 1800 ميليمتـر

-  طول خط انتقال : 13 كيلومتـر

روش انتقال: ثقلي                                                             

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 2/8مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 3مدول

  • جمعيت تحت پوشش كل طرح : 900000 نفر
  • تعداد مدول اجرا شده : 1 مدول
  • جمعيت تحت پوشش : 410000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لجن فعال –  متعارف

ـ واحدهاي اصلي :  آشغالگير ، دانه گير ، ته نشيني اوليه ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي ، تغليظ ثقلي، هضم بيهوازي لجن

-روش تصفيه لجن : تغليظ ثقلي، هضم بي هوازي ، آبگيري مكانيكي

- محصول جانبي : بيوگاز

اهداف طرح

تكميل شبكه فاضلاب شهر شيراز و اتصال خطوط اصلي به تصفيه خانه دراز مدت شهر شيراز