فاضلاب اردبيل

سيماي طرح

شهر اردبيل بعنوان مركز استان اردبيل يكي از شهرهاي تاريخي ايران مي باشد. قدمت شهر اردبيل از يك سو و توسعه ناگهاني اين شهر طي چند دهه اخير از طرف ديگر باعث شده تا چهره شهر داراي بافتهاي چند گانه اي نظير بافت ارگانيك، نيمه ارگانيك، منظم شهري و حاشيه نشيني باشد. بر اين اساس در تعيين محدوده تراكم و سرانه هاي شهر اردبيل، علاوه بر كسب نظر مهندسين مشاور طرح جامع و تفصيلي شهر عوامل ديگري نظير مركزيت شهر اردبيل و تمركز بار خدماتي منتجه، سياستهاي آتي كشور در مورد محركهاي اقتصادي و اجتماعي در كاربري زمينها مانند سرمايه گذاري هاي مختلف صنعتي، خدماتي، مسكن، روند رشد در سنوات گذشته، وضع موجود كاربري زمين و در نهايت استانداردهاي رايج در مورد سرانه ها مد نظر قرار گرفته است. قرارداد مطالعات و طراحي شبكه فاضلاب، خط انتقال و تصفيه خانه شهر اردبيل در خرداد ماه سال 1372 مابين شركت آب و فاضلاب استان اردبيل و شركت مهندسي مشاور مهاب قدس منعقد و گزارش مطالعات فوق در تير ماه 1373 تسليم كارفرما گرديد. كارشناسان شركت مهاب قدس در طراحي پروژه هاي فوق از مطالعات گسترده جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، آينده نگري و كالبدي شهر اردبيل سود برده تا طراحي ها حتي الامكان براساس واقعيات انجام گيرد. عمليات اجرائي طرح كه شامل بخشي از خط انتقال فاضلاب به تصفيه خانه مي باشد در شهريورماه سال 1374 آغاز گرديده است.

مشخصـات فني طـرح

  • مسـاحت تـحت پـوشش : 8990 هـكتار
  • جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 943000 نفـر
  • طـول لـوله‌گذاري خطوط اصلـي و نـيمه اصلـي : 70 كيلومتـر
  • طول شبـكه فـرعي : 413 كيلومتـر
  • تـعداد ايستـگاه بالابـر برابـر 1عدد (ورودي تصفيه‌خانـه)
  • قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1000 و 1800 ميليمتـر
  • طـول خط انتقال : 9/6 كيلومتـر

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 2/2مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 8مدول

  • جمعيت تحت پوشش كل طرح : 950000 نفر
  • تعداد مدول اجرا شده : 1 مدول
  • جمعيت تحت پوشش : 125000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لاگون هوادهي

ـ واحدهاي اصلي : ايستگاه بالابر ، آشغالگير ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي

 

اجزاي اصلي طرح

طرح فاضلاب اردبيل شامل سه پروژه اصلي شبكه فاضلاب شهري، خط انتقال و تصفيه خانه مربوطه مي باشد. مشخصات هر يك از اين پروژه ها بشرح زير است :

 

1- شبكه فاضلاب شهري

- خط انتقال فاضلاب

- تصفيه خانه

- روش تصفيه فاضلاب براساس بركه هوادهي مي باشد. واحدهاي مختلف تصفيه خانه شامل واحدهاي تلمبه خانه ورودي، آشغالگير، دو سري بركه هوادهي اختلاط كامل، بركه ته نشيني، ساختمان كلرزني، ساختمانهاي اداري، نگهباني، ديزل و ترانس و انبار و تعميرگاه مي باشد.

اين تصفيه خانه در 16 مدول طراحي شده

 

اهداف طرح

 

1- جلوگيري از آلودگي محيط زيست و توسعه

2- استفاده بهينه از آب حاصل از تصفيه فاضلاب جهت مصارف كشاورزي

3- حفاظت از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني