طرح فاضلاب شهر كرمان

سيماي طرح

استان كرمان با مساحت 7/185674 كيلومتر مربع در جنوب شرقي كشور واقع شده است و مركز آن شهر كرمان با 30 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 57 درجه و 4 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ مي باشد ارتفاع شهر كرمان 1760 متر بالاتر از سطح آبهاي آزاد و مساحت آن 10700 هكتار مي باشد. اختلاف ارتفاع بين پايين ترين نقطه و بالاترين نقطه شهر حدود 30 متر و سطح آب زير زميني در اين ناحيه پايين است. اين شهر همچون تعداد زيادي ازشهرهاي امروزي دچار معضلات زيست محيطي بوده و منابع بسيارمحدود آب آن درخطرآلوده شدن توسط فاضلاب ميباشد . مضاف بر اينکه اخيرا معضل کاهش عمق تراز آب زيرزميني ( بالا آمدن آبهاي زير زميني ) ناشي از تزريق فاضلاب از طريق چاههاي جذبي نيز به اين معضلات افزوده شده است. برهمين اساس درسال 1372 با ابلاغ شرکت مهندسي آب وفاضلاب استان کرمان وظيفه مطالعات مرحله اول شبکه فاضلاب کرمان به شرکت مهندسي مشاورمهاب قدس محول شد ،که نتيجه مطالعات درسال 1374 به تصويب رسيد و عمليات اجرايي بصورت جدي از سال 1376با اجراي خط انتقال آغاز و تاکنون در 3 بخش شبکه جمع آوري ، تصفيه خانه و انشعابات همچنان ادامه دارد . شبكه جمع آوري فاضلاب كرمان از نوع مجزا انتخاب شده است. انتقال فاضلاب شهر توسط سه خط لوله از آخرين نقطه شبكه جمع آوري فاضلاب در امتداد جاده زنگي آباد و امتداد جاده قديم اختيارآباد انجام مي‌گيرد. مشخصات خطوط براي اولويت اول شبكه؛ خط لوله بتني با قطر 1200 ميليمتر و براي مابقي شبكه دو خط لوله با قطر 1000 و1200ميليمتر مي باشد. طول كل شبكه جمع آوري حدود 1446 كيلومتر و اقطار لوله‌هاي پيشنهادي بين 200 الي 1200 ميليمتر تعيين گرديده است. محل تصفيه خانه فاضلاب كرمان در زميني به مساحت تقريبي 42 هكتار در فاصله حدود 6 كيلومتري نسبت به آخرين محدوده تاسيسات شهري قرار دارد. براي تصفيه خانه فاضلاب شهر كرمان، 5 مدول ، دو مدول 75000 نفري هر يك با ظرفيت متوسط180 ليتر در ثانيه و ظرفيت حداكثر 392 ليتر در ثانيه براي الويت اول و سه مدول 185000نفري براي مراحل بعدي در نظر گرفته شده است. پروژه مدول اول تصفيه خانه فاضلاب كرمان به اتمام رسيده و در حال بهره‌برداري مي‌باشد و عمليات اجرايي سازه مدول دوم تكميل و آماده نصب تجهيزات مكانيكي و برقي مي‌باشد.

مشخصـات فني طـرح

ـ مسـاحت تـحت پـوشش : 9885 هـكتار

ـ جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 750،000 نفـر

ـ طـول لـوله‌گذاري خطوط اصلـي : 350 كيلومتـر

- شبـكه نـيمه اصلـي و فـرعي : 1250 كيلومتـر

ـ قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1000 و 1200 ميليمتـر

  • طـول خط انتقال : 7/6 كيلومتـر
  • تـعداد ايستـگاه بالابـر : 1 عـدد

 

اجزائ اصلي طرح

شبكه فاضلاب شامل خطوط اصلي و فرعي به اقطار 200 الي 1200 ميليمتر و سه خط انتقال به اقطار 1000 و 1200ميليمتر

  • تلمبه خانه بالابر فاضلاب در مسير خط انتقال(جاده كرمان-زنگي‌آباد)
  • تصفيه خانه فاضلاب شامل پنج مدول (دومدول به ظرفيت هريك 75000 نفر و سه مدول به ظرفيت هريك 185000نفر)

 

اهداف طرح

با اجراي شبكه فاضلاب شهري و تصفيه آن نه تنها سطح بهداشت جامعه و سلامت مردم افزايش يافته و باعث بهبود وضعيت محيط زيست منطقه ميشود بلكه پساب توليدي مي‌تواند كمبود آب در منطقه بخصوص بخش كشاورزي و تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني را تا حد زيادي جبران كند.