فاضلاب بندرعباس

سيماي طرح

بندرعباس مركز استان هرمزگان، با مساحتي برابر 5120 هكتار در قسمت جنوبي كشور در مجاورت خليج فارس واقع گرديده است. . بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني و عدم نفوذپذيري خاك منطقه سبب جاري شدن فاضلاب در سطح معابر عمومي شهر شده . از سوي ديگر كمبود منابع آب و قيمت بالاي تمام شده آن در منطقه لزوم استفاده و بهره گيري از بازيافت پساب تصفيه شده فاضلاب را جهت آبياري فضاي سبز عمومي، كشاورزي و صنعت ايجاب مي نمايد. بازنگري طرح مذكور در سال 1365 تكميل و به تصويب كارفرماي طرح رسيد. در سال 1369 مطالعات بازنگري فني مرحله اول و مرحله دوم به مهندسين مشاور مهاب قدس واگذار گرديد شبكه جمع آوري فاضلاب شهر (منطقه گلشهر) از سال 73 به مرحله اجرا گذاشته شده است.

اجزاي اصلي طرح

جمعيت شهر بندرعباس در سال 1365 برابر 201650 نفر بوده است و پيش بيني شده است كه سالهاي شروع بهره برداري و انتهاي طرح جمعيت آن معادل 336000 و 570000 نفر خواهد گرديد.سيستم جمع آوري فاضلاب شهر به طور ثقلي و بصورت شبكه مجزا در نظر گرفته شده است، نحوه الگوي جمع آوري نيز با توجه به موقعيت قرارگيري محل تصفيه خانه كه منتهي اليه قسمت شمالي شهر واقع گرديده است به صورت مرحله اي انتخاب گرديده به نحوي كه تا حد امكان از چرخش جريان فاضلاب در داخل شبكه جلوگيري به عمل آمده است.  وجود خورهاي شيلات و گورسوزان در داخل شهر خط القعر طبيعي در منطقه بوده كه الگوي كل شبكه از آنها تأثير مي پذيرد.با استفاده از محورهاي شرقي -  غربي داخل شهر، فاضلاب نواحي اطراف را به سمت خور گورسوزان منتقل و سپس توسط خط جمع كننده اصلي كه در امتداد ضلع شرقي خور گورسوزان واقع شده است به محل تصفيه خانه فاضلاب منتقل مي گردد.طول كل لوله گذاري شبكه جمع آوري فاضلاب ( موافقت نامه اوليه )حدود 510 كيلومتر، و در طرح توسعه حدود 880 كيلومتر ميباشد.حداقل قطر لوله 200 ميليمتر و حداكثر آن 2000 ميليمتر است. شايان ذكر است جنس كليه لوله هاي شبكه براي خطوط فرعي از نوع پلي اتيلن و بتني و خطوط نيمه اصلي و اصلي از جنس بتني توصيه شده است

فرآيند تصفيه در تصفيه خانه فاضلاب بندرعباس به روش لجن فعال با اختلاط كامل با استفاده از هاضم هاي بي هوازي انتخاب گرديده و عمل هوادهي سطحي و به كمك هواده هاي سطحي قائم انجام خواهد گرفت همچنين به منظور تثبيت لجن از هاضم هاي دو مرحله اي بي هوازي و جهت آبگيري و تثبيت لجن از بسترهاي لجن خشك كن استفاده خواهد شد. ظرفيت حداكثر تصفيه خانه براي 320000 نفر در نظر گرفته شده است. در قرارداد جديد خدمات مهندسي ( با كد 3691020 و به مدت دو سال ) 80 كيلومتر شبكه فرعي و 4/5 كيلومتر خطوط جمع آوري اصلي و نيمه اصلي و احداث يك دستگاه تلمبه خانه در منطقه شمال شرق شهر مجاور دانشگاه علوم پزشكي  پيش بيني شده است.

در بخش تصفيه خانه ارتقاء مدول اول از 320 هزار به 340 هزار نفر و نيز احداث مدول دوم به ظرفيت 340 هزار نفر پيش بيني شده است.

 

اهداف طرح

ايجاد شبكه جمع آوري فاضلاب خانگي در شهر و انتقال آن به تصفيه خانه به منظور بالا بردن سطح بهداشت حفاظت محيط زيست، حذف آلودگي هاي موجود در سطح شهر، تصفيه فاضلاب به لحاظ استفاده از پساب كشاورزي، استفاده از كود حاصله از تصفيه فاضلاب. ايجاد شرايط مناسب زيستي براي سال مقصد مي باشد

مشخصـات فني طـرح

  • مسـاحت تـحت پـوشش : 5،120 هـكتار
  • جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 570،000 نفـر
  • طول لـوله‌گذاري خطوط اصلـي و نيمه اصلي : 50 كيلومتـر
  • طول شبـكه فـرعي : 480 كيلومتـر
  • تـعداد ايستگاه بالابـر : 4عدد
  • ـ قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1000 ميليمتـر (زوج لـوله)
  • طـول خط انتقال : 2/5 كيلومتـر

 

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 1/5 مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 2مدول

  • جمعيت تحت پوشش كل طرح : 680000 نفر
  • تعداد مدول اجرا شده در اين مرحله : 1 مدول
  • جمعيت تحت پوشش : 340000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لجن فعال – هوادهي متعارف

- ويژگي تصفيه : حذف نيتروژن

ـ واحدهاي اصلي :  آشغالگير ، دانه گير ، ته نشيني اوليه ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي ، تغليظ لجن، هضم بيهوازي لجن ،آبگيري مكانيكي

-روش تصفيه لجن : تغليظ، هضم  بيهوازي

- محصول جانبي : بيوگاز