خط انتقال و مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند

سيماي طرح

بيرجند داراي آب و هواي خشك كويري با متوسط درجه حرارت 28+ درجه سانتيگراد در تابستان و حدود 5+ درجه سانتيگراد در زمستان است. اكثر بارندگي‌هاي منطقه در زمستان اتفاق مي‌افتد.

 شيب كلي شهر بيرجند با توجه به رودخانه موجود از شمال و جنوب به طرف مركز شهر و از شرق به غرب مي‌باشد. قسمت شمالي شهر بيرجند (شمال خيابان طالقاني و بلوار شهداي عبادي) داراي وضع موجود شبكه فاضلاب جديدالاحداث مي‌باشد، لذا با علم به اين موضوع در طراحي شبكه جمع‌آوري فاضلاب محدوده مورد مطالعه كوشش شده با درنظرگرفتن توپوگرافي شهر تقسيمات ناحيه‌اي طوري انجام شود كه فاضلاب هر ناحيه از كوتاه‌ترين طريق ممكن، با استفاده از شيب طبيعي زمين به جمع‌كننده اصلي وارد شده و از آنجا به‌صورت ثقلي به تصفيه‌خانه انتقال يابد براين مبنا با توجه به خط‌الراس‌هاي طبيعي موجود نواحي فاضلاب‌گير به‌صورتي انتخاب شده كه فاضلاب هر قسمت به‌وسيله فاضلابروهاي فرعي كه از خط‌الراس‌ها شروع مي‌شوند و به‌طرف جمع‌كننده‌اي در خط‌القعر هر ناحيه هدايت شده و بعد از آن كليه جمع‌كننده‌ها توسط خط انتقال اصلي فاضلاب به خارج از شهر هدايت شوند. همچنين تقاطع مسير فاضلابروها با مسيل‌هاي شهري نيز بايد حداقل باشد

در طرح فاضلاب شهر بيرجند با توجه به گسترش شهر و با درنظرگيري مناطق در حال توسعه و به منظور انتقال بهينه فاضلاب به تصفيه‌خانه، دو خط انتقال در نظر گرفته شده است كه يكي از آنها ساخته شده است و اجراي ديگري جزو حدود كار اين قرارداد مي‌باشد.

فاضلاب قسمت شمالي شهر توسط خط انتقال موجود به قطر 900 - 1000 ميلي‌متر به تصفيه‌خانه منتقل مي‌گردد. انتقال فاضلاب نيمه جنوبي شهر با دبي 870 ليتر در ثانيه براي جمعيت 244500 نفر به تصفيه‌خانه با توجه به شيب كلي شهر و موقعيت مكاني تصفيه‌خانه كه در غرب شهر در نظر گرفته شده است از محل خروجي شبكه فاضلاب به‌صورت ثقلي توسط يك فاضلابرو به قطر 1000- 1200 ميلي‌متر خواهد بود. اين خط انتقال از ابتداي بلوار شهيد عبادي بعد از تعاوني مسكن نيروي انتظامي در امتداد جاده بيرجند-خوسف به قطر 1000 ميلي‌متر شروع شده و در كيلومتر 398 +0 قبل از عبور از زير مسيل پل باغ با ورود كلكتور C به قطر 500 ميلي‌متر، تبديل به قطر 1200 ميلي‌متر مي‌شود.

روش تصفيه عبارتست از لجن فعال با حذف نيتروژن( MLE بدون ته‌نشيني اوليه و بدون هضم لجن جداگانه) لجن در حوض هوادهي بايد تثبيت گردد بنابراين سيستم تثبيت جداگانه‌اي نياز ندارد. براي تامين تثبيت لجن در واحد هوادهي بايد زمان ماند سلولي در حوض هوادهي آنقدر بالا در نظر گرفته شود تا لجن تثبيت گردد. برگشت فاضلاب به ناحيه آنوكسيك نيز بايد با استفاده از تلمبه‌هايي كه در خارج از حوض منظور مي‌گردد  انجام گيرد.

اجزاي اصلي طرح

 

  • خط انتقال دوم فاضلاب
  • قطر خط (ميليمتر)1000  و 1200
  • جنس خط : پلي‌اتيلن دوجداره
  • عمق متوسط لوله گذاري : 4/9 متر
  • طول خط :9/5 كيلومتر

 2- تصفيه خانه فاضلاب :

مهمترين واحدهاي تصفيه‌خانه به شرح زير مي‌باشند:

آشغالگير دهانه درشت، تلمبه‌خانه ورودي ، آشغالگير دهانه ريز، دانه‌گير با هوادهي ( كليه اين واحدها مشترك براي تصفيه‌خانه موجود و دو مدول توسعه طراحي مي‌گردد) ، پارشال فلوم، ساختمان دمنده دانه‌گير، واحد آنوكسيك، واحد هوادهي، ته‌نشيني نهايي، تلمبه‌خانه برگشت فاضلاب، تلمبه‌خانه برگشت لجن و تلمبه‌خانه لجن اضافي، ته‌نشيني نهايي، پارشال فلوم، تانك تماس كلر، ساختمان اداري و اتاق كنترل مركزي، ساختمان ديزل و ترانس، ساختمان دمنده هوادهي، ساختمان تغليظ و آبگيري مكانيكي، بسترهاي خشك كن لجن اضطراري، تلمبه‌خانه انتقال لجناب، ساختمان تهيه و تزريق هيپوكلريت سديم، ساختمان آزمايشگاه سيستم حذف بو، كمپوست و ساير ساختمانهاي جنبي)

 

 

اهداف طرح

در فصول آبياري پساب خروجي براي كشاورزي استفاده مي‌گردد و در فصول غير آبياري به نزديكترين مسيل تخليه مي‌گردد بنابراين لازم است كيفيت فاضلاب خروجي مطابق با استاندارد تخليه به آبهاي سطحي منظور گردد