فاضلاب ساري

سيماي طرح

شهر ساري واقع در کوهپايه‌هاي رشته کوه البرز داراي دو بخش کوهستاني و دشت مي‌باشد در طول جغرافيايي 53درجه و 5 دقيقه و عرض 36 درجه و4 دقيقه از شمال خاوري به فاصله حدود 25 کيلومتر به نکا و به فاصله 45 کيلومتر به بهشهر و 130 کيلومتر به گرگان و 690 کيلومتر به مشهد و از شمال به فاصله 35 کيلومتر به درياي مازندران و از شمال باختري به فرح آباد و جويبار و لاريم و از جنوب باختري به فاصله 22 کيلومتر به قائمشهر و از باختر به بابل به فاصله تقريبي 30 و آمل به فاصله تقريبي 60 کيلومتر و از جنوب به فاصله 30 کيلومتر به سد شهيد رجايي (سليمان تنگه) و دهکده آرامش و بوسيله آزادراه در حال ساخت کياسر به فاصله تقريبي 80 کيلومتر به ديباج و از آنجا به شهرستان‌هاي دامغان و مهدي شهر و سمنان (تقريباً 120 کيلومتر) محدود است. همچنين ساري به فاصله کمتر از 150 کيلومتر از تهران واقع گرديده و توسط جاده فيروزکوه 265 کيلومتر و توسط جاده هراز 250 کيلومتر و به وسيله راه آهن شمال 354 کيلومتر با تهران فاصله دارد. از درون شهر ساري رودخانه تجن عبور مي‌کند. اين رود در شرق ساري جريان دارد. امروزه در ساحل اين رود پارک تجن(قائم) ساخته شده‌است که بزرگترين پارک ساري نيز به شمار مي‌رود.آب و هواي شهر ساري در تابستان‌ها معتدل و نمناک و در زمستان‌ها نسبتا سرد و خشک است. همچنين بخش‌هاي جنوبي کوهستاني اين شهر داراي زمستان‌هاي دراز و بسيار سرد مي‌باشد.در طي چند ساله اخير سردترين دماي اين شهر در زمستان 12- (زمستان سال 1386)و در تابستان 40 + (تابستان 1383) بوده‌است. جمعيت شهر ساري در سال 1389 حدود 330000 نفر و بزرگترين و پر جمعيت ترين شهر استان مازندران محسوب ميگردد.

مشخصـات طـرح

  • مسـاحت تـحت پـوشش : 4230هـكتار
  • جمعيـت تـحت پـوشش شبـكه : 420000نفـر
  • طـول خطوط لوله گذاري اصلـي : 170كيلومتـر
  • طول شبـكه نـيمه اصلـي و فـرعي : 500كيلومتـر
  • قطـر خط انتقـال فاضلاب : 1200 ميليمتـر
  • طـول خط انتقال : 2/5 كيلومتـر
  • ايستگاه پمپاژ : 1 عدد

ايستگاه بالابر : 1 عدد

ـ ظرفيت كل تصفيه خانه : 1/08 مترمكعب در ثانيه

ـ تعداد مدول ها : 4مدول

  • جمعيت تحت پوشش كل طرح : 420000 نفر
  • تعداد مدول اجرا شده در اين مرحله : 1 مدول
  • جمعيت تحت پوشش : 105000 نفر

ـ روش تصفيه فاضلاب : لجن فعال – MLE

- ويژگي تصفيه : حذف نيتروژن و فسفر

ـ واحدهاي اصلي :  آشغالگير ، دانه گير ، ته نشيني اوليه ، هوادهي ، ته نشيني ثانويه ، گندزدايي UV) )، تغليظ ثقلي، هضم هوازي لجن ،آبگيري مكانيكي

-روش تصفيه لجن : تغليظ ثقلي، هضم  هوازي

- محصول جانبي : كمپست

اجزاي اصلي طرح

بخش هايي از خطوط اصلي و نيمه اصلي و شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر ساري در مناطق مختلف شهر ساري از قبل طراحي و اجرا شده است و يك مدول از تصفيه خانة فاضلاب شهر نيز در دست بهره برداري قرارداد. اجراي انشعابات فاضلاب شهر ساري همراه با توسعة شبكه جمع آوري و رفع انفصالهاي محتمل جهت سرعت بخشيدن به برقرار شدن جريان سيستم فاضلاب شهر ساري در دستور كار قراردارد و در مناطق مختلف از شهر در دست تكميل است . در اهداف طرح تهية اسناد مناقصه هم به روش فاينانس (تامين منابع مالي) و هم اجراي پروژه در مناطقي كه شبكه و خطوط انتقال فاضلاب آن اجرا نشدة است و از پتانسيل بيشتري براي اتصال فاضلاب برخوردار است و تكميل شبكه اصلي و فرعي و انشعابات فاضلاب آن كامل نشده است در دستوركار قرار گرفته است.

اهداف طرح

ضرورت توسعه شبكه فاضلاب شهر ساري با ايجاد تاسيسات فرعي و اصلي شبكه هاي جمع آوري و انتقال و اتصال انشعابات فاضلاب و ايجاد تصفيه خانه فاضلاب با اهداف تامين محيط شهري سالم از يك سو ، باز چرخاني پساب در چرخه ساير مصارف و حفظ منابع آب و خاك سالم از سوي ديگر ، بر كسي پوشيده نيست . محدوديت منابع مالي و حجم كار تحقق خواسته ها را با تاخير همراه نموده است . جهت سرعت بخشيدن بكار تامين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه ها علاوه بر بودجه هاي عمراني از طريق استفاده از ساير تسهيلات از جمله وام بانك جهاني ، بانك توسعه اسلامي ، فروش اوراق مشاركت و استفاده از ساير تسهيلات اعتباري دولت در دستور كار شركت آب و فاضلاب استان مازندران قرار گرفته است و برنامه ريزي هاي لازم را بمنظور انجام مطالعات و تهيه طرح ها و جزئيات اجرايي را با هدف كاهش دوره انتظار مردم و تحقق اين ضرورت در شهر ساري در دست اقدام دارد .