تونلهاي دسترسي و تونل بلند انوج

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قمرود ، انتقال 181 ميليون مترمكعب آب در سال از سرشاخه‌هاي دز به سد كوچري و تصفيه‌خانه دودهك جهت تامين آب شرب دراز مدت شهرهاي قم، خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور و سلفچگان و همچنين تخصيص مقداري از آب انتقال يافته به صنعت، براي جبران روزافزون كمبود آبي شهرهايي كه از رشد جمعيت سريعي برخوردار مي‌باشند ، براي افق 1420 در نظر گرفته شده است. مجموع آب رودخانه‌هاي دره لكو، دره دزدان و دره دايي توسط تونلي به طول حدود 7/35 كيلومتر و با قطر داخلي 8/3 متر و با ظرفيت حدود 23 متر مكعب در ثانيه به حوضه قمرود منتقل مي‌گردد. اين تونل شامل چهار قطعه مي‌باشد

موقعيت جغرافيايي

استان لرستان- جنوب شرقي شهر اليگودرز
X=377595.25 y=3677632.26 z=2058.7ورودي
X=409301.9 y=3694005.3 z=2011.25خروجي

تاريخچه طرح

در سال 1356 قراردادي بين وزارت نيرو و شركت خدمات مهندسي آب، براي تامين آب شرب شهرهاي قم و كاشان به صورت طرح‌هاي اضطراري، ميان مدت و درازمدت منعقد گرديد.در سال 1360 الحاقيه‌اي تحت عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بر روي رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قرارداد فوق‌الذكر اضافه و مطالعات در سال 1364 پايان يافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز ولي به دليل احداث سد 15 خرداد متوقف گرديد.

ويژگي خاص پروژه

حفاري با دو TBMاز دو جهت

مشخصات فني طرح

طول تونل (كيلومتر)7/35 ظرفيت انتقال23
قطر تونل (متر)  رقوم ابتدالازم نيست
قطر حفاري (متر)7/4 رقوم انتهالازم نيست
قطر نهايي (متر)8/3 تعداد قطعات4
شيب تونل00013/ نوع لاينينگسگمنت
روش حفاريtbm متوسط راندمان حفاري ماهانهلازم نيست