تونل انتقال دره دايي به انوج (قطعه پنجم)

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قمرود ، انتقال 181 ميليون مترمكعب آب در سال از سرشاخه‌هاي دز به سد كوچري و تصفيه‌خانه دودهك جهت تامين آب شرب دراز مدت شهرهاي قم، خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور و سلفچگان و همچنين تخصيص مقداري از آب انتقال يافته به صنعت، براي جبران روزافزون كمبود آبي شهرهايي كه از رشد جمعيت سريعي برخوردار مي‌باشند ، براي افق 1420 در نظر گرفته شده است.

موقعيت جغرافيايي

استان لرستان- جنوب شرقي شهر اليگودرز
X=367904.24 y=3667314.04 z=2092.00 ورودي
X=373817.27 y=3674322.96 z=2080خروجي

تاريخچه طرح

در سال 1356 قراردادي بين وزارت نيرو و شركت خدمات مهندسي آب، براي تامين آب شرب شهرهاي قم و كاشان به صورت طرح‌هاي اضطراري، ميان مدت و درازمدت منعقد گرديد.در سال 1360 الحاقيه‌اي تحت عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بر روي رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قرارداد فوق‌الذكر اضافه و مطالعات در سال 1364 پايان يافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز گرديد.

مشخصات فني طرح

طول تونل (متر)9177 متر
 
مقطع تونلدايره با قطر 8/3 متر
ظرفيت انتقال آب 23 متر مكعب
نحوه حفاري مكانيزه با دستگاه D.S.TBM