تونل نوسود قطعه جنوبي ليله

هدف و سيماي طرح

تونل انتقال آب نوسود، بخشي از طرح انتقال آب به دشت هاي گرمسيري غرب كشور است كه آب منحرف شده از رودخانه سيروان را به پايين دست و دشتهاي زراعي منطقه منتقل مي سازد.كل تونل بالغ بر 48.7 كيلومتر است كه به دو قطعه اول و دوم تقسيم شده است.

موقعيت جغرافيايي

قطعه جنوبي ليله واقع در ايران - استان كرمانشاه- شهرستان جوانرود – بخش كلاش هدش- روستاي بانيلوان-حوضه سيروان

تاريخچه طرح

سوابق مطالعات اين طرح به سال 1318 برميگردد و يكي از قديميترين طرح هاي كشور است. بدليل سرعت دادن به حفاري هاي قطعه دوم مقرر شد حفاري تونل از كارگاه بانيلوان و با شيب منفي بطول 6 كيلومتر انجام شود.

ويژگي خاص پروژه

وجود آب و گاز زياد و شيب منفي تونل

مشخصات فني طرح

طول تونل (متر)6000 ظرفيت انتقال70 متر مكعب بر ثانيه
شكل مقطع تونل (متر)دايره رقوم ابتدا 
قطر حفاري (متر)6.12 رقوم انتها 
قطر نهايي (متر)5.40 تعداد قطعاتسه
شيب تونل0.0008 نوع لاينينگسگمنت هگزا گونال
روش حفاريمكانيزه متوسط راندمان حفاري ماهانه