تونل نوسود قطعه اول- الف

هدف و سيماي طرح

تونل انتقال آب نوسود، بخشي از طرح انتقال آب به دشت هاي گرمسيري غرب كشور است كه آب منحرف شده از رودخانه سيروان را به پايين دست و دشتهاي زراعي منطقه منتقل مي سازد.كل تونل بالغ بر 48.7 كيلومتر است كه به دو قطعه اول و دوم تقسيم شده است.

موقعيت جغرافيايي

قطعه اول تونل به دو قسمت الف و ب تقسيم شده كه قطعه اول الف از روستاي مره خيل تا روستاي هيروي بطول حدود 14 كيلومتر است.
قطعه اول الف واقع در ايران - استان كرمانشاه- شهر پاوه-حوضه سيروان

تاريخچه طرح

سوابق مطالعات اين طرح به سال 1318 برميگردد و يكي از قديميترين طرح هاي كشور است. در سال 89 در زمان اجرا با توجه به مشكلات موجود به مهاب قدس واگذار گرديد و پس از بررسي هاي كارشناسان شركت كليه مشكلات رفع و حفاري و سگمنت گذاري 14 كيلومتر در مدت 27 ماه و با راندمان بالا انجام شد.

ويژگي خاص پروژه

قرارداد اين طرح بصورت طرح واجرا بوده است كه پس از توافق، طراحي ها توسط مهاب قدس بازنگري گرديد.

مشخصات فني طرح

طول تونل (متر)13728 ظرفيت انتقال35 متر مكعب بر ثانيه
شكل مقطع تونل (متر)دايره رقوم ابتدا639.43
قطر حفاري (متر)5.27 رقوم انتها624.65
قطر نهايي (متر)4.5 تعداد قطعاتيك
شيب تونل0.0008 نوع لاينينگسگمنت تتراگونال
روش حفاريمكانيزه متوسط راندمان حفاري روزانه15.89