كانال انتقال آب چالوس

شرح مختصري

رودخانه چالوس يكي از رودخانه‌هاي مهم و پرآب استان مازندران مي‌باشد كه بعلت دارا بودن رژيم يخچالي داراي جريانات دائم و بهنگام قابل توجهي مي باشد. متوسط جريان سالانه اين رودخانه در محل سدانحرافي چالوس486 ميليون مترمكعب مي باشد كه بخش عمده آن در فصول بهار و تابستان بدون استفاده به دريا مي‌ريزد . مطالعات طرح با هدف بهره برداري بهينه از منابع آب رودخانه چالوس براي توسعه دشتهاي ساحلي شرق مازندران و همچنين تامين كمبود نيازهاي آبي شرب و كشاورزي و خصوصاً تامين آب شربشهرهاي چالوس و نوشهر آغاز گرديده و تا كنون قسمتهايي از طرح شاملسدانحرافي ، كانال ارتباطي ، تونل انتقال و قطعه اول كانال انتقال چالوس اجراگرديده و در حال حاضر دردست بهره‌برداري مي‌باشد .

سيماي طرح

بر اساس سيماي طرح ، كانال انتقال آب چالوس از سد انحرافي چالوس شروع و به‌طرف شرق و تا دشت هراز به طول 109 كيلومتر ادامه خواهد يافت. ظرفيت كانال در ابتدا 21 متر مكعب در ثانيه مي باشد. كانال در مسير خود آبمازاد رودخانه هاي خيرود ، كجور ، گلندرود را كه به‌ترتيب داراي متوسط جريان ساليانه‌اي به ميزان 90 ، 130 ، 100 ميليون مترمكعب مي باشندرا نيز دريافت و پس از تامين كليه كمبود و نيازهاي آبي كشاورزي اراضي حاشيهساحلي درياي خزر از چالوس تا آلش رود و شهرهاي نوشهر و چالوس وساير شهرهاي واقع در مسير به سمت دشت هراز ادامه خواهد يافت .

اهداف طرح

الف- تامين 53ميليون مترمكعب آب شرب براي شهرهاي چالوس و نوشهر و سايرشهرها و شهركهاي مسير كانال از چالوس تا آلش رود
ازطريق تامين حقابه‌هاي چشمه‌هاي موجود ازكانال وآزاد سازي آنها براي تامين آب شرب شهرها و شهرك ها .
ب- تامين 14م م م آب براي توسعه و رفع كمبود 2200هكتار شاليزارها در دشتهاي ساحلي .
پ- تامين 10م م م آب جهت آبياري تكميلي 2830 هكتار باغات و مركبات در دشت‌هاي ساحلي .
ت- بهبود سيستم آبگيري 25200 هكتار اراضي كشاورزي در دشت ساحلي
ث- قابليت انتقال 480م م م آب مازاد موجود در محدوده طرح به دشت هراز كه از اين ميزان حدود 243م م م درماههاي فروردين تا مرداد(بهنگام) و185 م‌م‌م (شهريور لغايت اسفند-نابهنگام) با تلفيق منابع آب تنظيم شده هراز جهت آبياري 25984هكتار شاليزار و تغذيهحدود 3500 هكتار آب بندان براي آبياري حدود 6000 هكتار شاليزار با هدف تامين آب شرب شهر تهران از سدلار. 31356 و به منظور انتقال آبهاي مازادبه شرق مازندران
ج- تامين 214 م م م (88 م م م براي 4 رودخانه چالوس-خيرود-كجور-گلند و 20 م م م براي 6 رودخانه) آب براي نيازهاي زيست
محيطي رودخانه‌ها در طول مسير كانال از طريق جايگزيني آب كانال انتقال براي اراضي دشت ساحلي .
به منظور انتقال آب مازاد رودخانه‌هاي چالوس، خيررود، كجور و گلند به دشت هراز، كانال انتقال آب چالوس بطول 109 كيلومتر و با ظرفيت 21 تا 24 مترمكعب در ثانيه با كليه ابنيه فني از قبيل آبگيرها ، سيفونها ، كالورتها ، سرريزهاي جانبي ، هرزآبروها ، پلهاي ماشين‌رو و عابر پياده و ابنيه فني حفاظتي و ... اجرا مي‌گردد.

تاسيسات مهم طرح

الف- سد انحرافي چالوس : اين سد از نوع سرريز آزاد بتني و به طول 55 متر وارتفاع 8 متر با تاسيسات وابسته شامل : مجاري تخليه رسوبات،دهانه آبگير،كانال ارتباطيبه تونل به‌طول 362 متر ، پلكان ماهي‌رو ،پل عابر پياده مي‌باشد و در حال بهره‌برداري مي باشد .
ب- تونل انتقال : بطول 036+2 كيلومتر با مقطع نعل اسبي بقطر20/3 متربه صورت جريان آزاد بوده و آب را به ابتداي كانال انتقال آب چالوس رسانده و دردست بهره‌برداري مي باشد .
پ- كانال انتقال آب چالوس : طول اين كانال 109 كيلومتر بوده و شامل شش قطعه اجرائي :

شرح کارهاي انجام شده

- مديريت پروژه و نظارت بر ساخت پروژه شرح داده‌شده.
- استفاده از كارشناسان باكيفيت و باتجربه، كه مي‌توانند تمام وظايف معمول ناظر ساخت و ساز را بصورت مستقل و كامل انجام دهند.
- آماده‌سازي ساز و كار مناسب جهت اطمينان از هماهنگي كامل اعضاي تيم
- نظارت بر كارهاي ساخت و ساز و آزمايش يا دستور به آزمايش و بررسي هرگونه مصالح ساختماني كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يا روشهاي اجرايي كه در ارتباط با اين كارها به كار گرفته مي‌شود.
- نظارت بر كارها و تصويب مصالح مورد استفاده و روش‌هاي اجراي بكار گرفته‌شده، با همکاري و مشاوره با کارفرما، همانگونه كه در اسناد قرارداد كار نوشته شده است.
- احراز اطمينان از اينكه طراحي تفصيلي و كارهاي ساخت و ساز باتوجه به مشخصات فني و ديگر اسناد قرارداد انجام مي‌شود.
- بازبيني و نهايي‌كردن طراحي فضاي سبز، در كنار نظارت بر كارهاي اجرايي
- شناسايي مشكلات ساختاري و تاخيرها، و ارائه‌ي توصيه‌ها و راهكارها براي تسريع در پيشرفت كارهايي كه از برنامه عقب مي‌افتند.
- زيرنظرگرفتن و چك روز به روز كنترل كيفيت و اندازه‌گيري مقاديري كه طبق قرارداد انجام شده‌است.
- نظارت بر پيمانکار در تمام امور مربوط به ايمني و مراقبت از كارها.
- آماده‌سازي توصيه‌هاي دقيق براي تغيير قرارداد و ضمايم آن در صورت لزوم، براي حصول اطمينان از دستيابي به بهترين نتايج فني ممکن با توجه به بودجه موجود،
- هدايتپيمانکاربرايانجامتمامكارهاوچيزهايي كهممکناستدرنظراولازمباشد تا از پيشامد هرگونهشرايطاضطراريموثربرايمنيافراد، كارهاويااموالموجود در محل جلوگيري گردد و يا خطر ابتلا به آن حوادث كاهش يابد، و پس از آن توصيه به مهندسان به عنوان اقدامي منطقي.
- بررسي و درصورت لزوم درخواست ابلاغ طراحي تفصيلي تصحيح‌شده به پيمانكار،
- آماده‌سازينسخه‌هايهريکازگزارش‌‌هايموردنيازکارفرماوارائهآن، شامل گزارشماهانه،سهماههودورهگزارش،گزارشهايفني،گزارش‌هايتکميل‌شدهنهاييوغيره
- بررسي و تاييدنقشه‌هايچون‌ساخت پيمانکار و ارائه آن به کارفرما.
- بازرسي و کنترلکيفيتواجرايموفقيتآميزطرحتضمينکيفيتبرايکلپروژهوارائهاسنادومدارکجامعدرتضمينکيفيت، كه خدماتمهندسيمربوطه و كنترل كارها را پوشش دهد.
- داشتن روابط موثر با كارفرما در طول ساخت پروژه.
- تجهيز كارگاه،تاسيس دفاتر، تامينامكانات حمل و نقل، اقامتگاه، پشتيباني مالي، اداري، قانوني و مالياتي.
- ساير فعاليت هاي مرتبط لازم