مطالعات اجتماعي و مشاركت مردمي شبكه فرعي آبياري گلابر

شرح مختصري از پروژه

آب مورد نياز در توسعه کشاورزي و حقابه‌ها که توسط سد مخزني گلابر ارائه مي‌شود MCM7/55 مي‌باشد، که از اين مقدار 4/49MCM براي 7900 هکتار منطقه تحت پوشش در اراضيدشت زرين آباد استفاده مي‌شود. مشخصات شبكه اصلي آبياري و زهکشيزرين آباد به شرح زير است:
منطقه تحت پوشش ناخالص: 9300 هکتار
پوشش خالص منطقه شبکه توسعه آبياري: 7362 هکتار (مناطقتوسعهG1، G2 و G3)
طول کانال اصلي: 19.2 کيلومتر
ظرفيت اوليهکانال اصلي:m3 /s5.7
طول خط لوله اصلي: 9.7 کيلومتر
طول خط لوله اوليه: 45.5 کيلومتر
سهناحيه‌ي توسعه‌ايG1، G2 و G3هستند که جزئياتامکانات آنها به شرح زير است:

اين قرارداد شامل خدمات مهندسي مطالعات اجتماعي و مطالعات امکان سنجي از مشارکتمردمي و نحوه شكل دهي سازمان هاي کشاورزان و آب بران براي مديريت رفتار وبهره برداري از شبکه آبياري و زهکشي است. اهداف اصليپروژه به شرح زير است:
• بررسي و تعيين ذينفعان، و تعيين زمين هايآنان در محدوده‌ي پروژه
• تشويق مشارکت ذينفعان در انجام پروژه
• تشويق کشاورزان پيشروبه سازماندهي همكاري ها و تعاوني هاي آب بران
• تشويق مشارکت ذينفعان در ساخت و ساز شبکه، و همکاري با مسئولان بهره‌برداري و نگهداري
• ارائه برنامه آموزشي براي بهره برداري و نگهداري از شبکهآبياري تحت فشار

شرح کارهاي انجام شده

• مطالعات مالکيت زمين و بهره برداري از زمين و آب
• مطالعات امکان سنجي سازمان همکاري براي پروژه
• تعيين موقعيت اراضي ملي موجود، با استفاده از نقشه كاداستر، و هماهنگي باسهم دارندگان رسمي و غير رسمي از اراضي مليبراي بهره برداريدر آينده
• مطالعات شناخت مالکيت زمين براي ساخت و سازهاي پروژه
• برنامه ريزي فعاليت هاي تسهيلگري اجتماعي در هماهنگي با کارفرما، پيمانکار، و ديگرسازمان هاي مرتبط و دارندگان سهام
• تعيين وضعيت زمين هاي قابل آبياري موجود در شبکه ثانويه (قابليت ساخت و ساز دارد يا نه)