مطالعات پايه زهكشي دشتهاي سومار، مهران و دهلران در طرح گرمسيري

شرح مختصري از پروژه

شهرهاي سومار، مهران و دهلران، در استانهاي كرمانشاه و ايلام،‌نزديك مرز ايران و عراق واقع شده‌اند. از آنجا که مطالعات بررسي خاک معمولي اطلاعات محدودي را براي استفاده در مطالعات زهکشي زمين تامين مي‌كند، مطالعات پايه زهکشي انجام گرفت. مطالعات پايه‌ي زهکشي، براي تعيين خواص فيزيکي خاک، نوسانات سطح آب زيرزميني و تشخيص حضور لايه اي از خاک غيرقابل نفوذ و يا نيمه تراوا در عمق تا 6 متر و در نهايت بررسي خطر زهدار شدن اراضي پس از تامين آب براي اين پروژه در مرحله‌ي بهره برداري مي‌باشد.به عنوان يک نتيجه،وجود لايه گسترده اي از شن و عدم مشاهده آب‌هاي زيرزميني در عمق 6 متر خاک در اين مناطق ، نشان داد که شرايط زهکشي خاک اين مناطق، خوب است و هيچ ضرورتي جهت ساختن زهکشهاي زيرزميني وجود ندارد.