شبكه فرعي آبياري و زهكشي واحدهاي عمراني D1 و D2 و B3 و B4 گاوشان

شرح مختصري از پروژه

شبکه آبياري و زهکشي گاوشان در جاده سنندج- کامياران در استان کرمانشاه واقع شده است. شبكه آبياري و زهكشي مشتمل بر 9 واحد توسعه‌اي مي باشد كه در دشتهاي ميانداربند و بيله‌ور واقع هستند. شبکه آبياري شامل کانال اصلي، اوليه و ثانويه است که همه آنها ساخته شده‌است.
هدف از اين پروژه طراحي شبکه آبياريفرعي در واحدهاي توسعه‌اي (B3 -B4 -D1 و D2) در دشتهاي ميانداربند و بيله‌ور براي بهترين استفاده از آب و زمين منابع و سيستم هاي مدرن آبياري است. مساحت ناخالص شبکه 10000 هکتار مي باشد.آب و هوا در منطقه مورد مطالعه سرد و نيمه مرطوب است و به طور متوسط بارشسالانهدرحدود 594 ميلي متر است.کيفيت آب مورد استفاده مناسب است و بافت خاک متوسط به سنگيناست.به منظور استفاده از منابع آب اختصاص داده از سد گاوشان ، طراحي براي تغيير روش آبياريثقلي به آبياري باراني - کلاسيک ثابت (آبپاش متحرک ) انجام شد.همچنين، تامين فشار براي دشتهاي هدف، با طراحيپمپهاي در مزرعه و ايستگاه پمپاژ متمرکز انجام‌شد.

شرح کارهاي انجام شده

• بررسيمطالعاتقبليبرايآبياريگاوشانوشبکهزهکشي
• بررسيالگويکشت،آبموردنيازوروشتغييرآبياريثقليبهآبياريباراني
• طراحيوآمادهسازينقشههابرايطراحيايستگاهپمپاژبامشخصاتزير :
• طراحيوآمادهسازينقشههابرايرسمخطوطلولهسومودرمزرعهبامشخصاتزير :

آمادهسازيBOQ،برآوردهزينهواسنادمناقصه.
گزارشدرقراردادبهشرحزيرآماده شده است:
• گزارشپيشرفتماهانه
• گزارش طراحي عمومي
• اصول گزارش طراحي
• گزارش فني نهايي
• کتابچهراهنماي کاربربرايبهره‌برداري و نگهداريشبکهآبياريوزهکشيتحتفشار