مطالعات توسعه آبياري دشت قروه - دهگلان

شرح مختصري از پروژه

دشت قروه-دهگلان در شرق شهرستان سنندج و استان کردستان واقع شده است.بر اساس مطالعات وضع موجود 108،000 هکتار از مناطق اين دشت انتخاب شده است.خاک غني براي کشاورزي با حداقل محدوديت ها، کشاورزان ماهر، ترويج مکانيزاسيون کشاورزي و استفاده از آبياري باراني عوامل تناسب بخش کشاورزي است.با اين حال، کمبود آب محدوديت عمده اي از کشاورزي است.الگوي کشت در اين دشت شامل گندم، جو، سيب زميني،يونجه، کلزا و .... است.

مطالعات قروه - توسعه آبياري دشت دهگلان انجام شده براي اهداف زير تعريف شده است:
• اتمام مطالعات پيش امکان سنجي
• تهيه مطالعات امکان سنجي و برنامه ريزي براي آبياري و زهکشي شبکه
• بررسي مطالعات آب هاي زيرزميني و تغذيه مصنوعي
• مطالعات اجتماعي ، مشاركت مردمي و توانمندسازي سازمان هاي کشاورزي در منطقه شبکه آبياري
• بررسي اثرات زيست محيطي در طرح توسعه آبياري

شرح کارهاي انجام شده

آب اختصاص داده شده به شبکه آبياري حدود 8/260MCMمي باشد که از سدهاي جاوه و آزاد تامين خواهد شد. با توجه به آب اختصاص داده شده، تنها در حدود 30،000-35000 هکتار را مي توان آبيارينمود.بنابراين، 11 مناطق آبياري در نظر گرفته شده، در شبکه هايقوچام و سورالدر منطقه 31000 هکتاري قرار داده شده است.عوامل موثر در اين انتخاب در نظر گرفته به شرح زيرو منطقه نهايي با استفاده از چند معيار تصميم گيري انتخابي(MCDM) در نظر گرفته شده است.
• روش هاي آبياري و الگوي کشت
• تامين فشار براي شبکه آبياري
• يكپارچه سازي مزارع در محل شبکه آبياري
• نزديکي شبکه آبياري به منابع آب
• رعايت مرز محدوده‌ي روستاها
• در نظر گرفتن بهره‌برداري و نگهداريبراي آبياري و زهکشي
• بررسي زيرساخت هاي عمومي و پيشگيرياز تقاطع آنها با طرح شبکه آبياري
مشخصه اصلي آبياري و زهکشي شبکه قروه-دهگلان، استفاده از اختلاف ارتفاع سدهاي تامين‌كننده‌ي آب و دشتهاست كه اين ويژگي موجب حذف نياز به ايستگاه‌هاي پمپاژ مي‌شود. ويژگي هايشبکه آبياري و زهکشي در مناطق انتخاب شده به شرح زير است:

گزارشات قرارداد در رشته هاي مختلف به شرح زير آماده شده است:
• مطالعه پيش امکان سنجي
• مطالعات عمومي (مانند، زمين شناسي و قرض، هواشناسي، هيدرولوژي)
• کشاورزي، دامداري و مطالعات اقتصادکشاورزي
• مطالعات آبياري و زهکشي
• محيط زيست و مطالعات اجتماعي
• طرح ارزيابي اقتصادي
• طراحيمقدماتي شبکه آبياري و زهکشي