طراحي و بهسازي شبكه‌هاي فرعي دشتها‌ي ازگله، ذهاب جنوبي، بشيوه، قلعه شاهين و خسروي ( گرمسيري )

شرح مختصري از پروژه

بخش اول از دشت مورد مطالعه در حوضه گرمسيري و استان کرمانشاه واقع شده است. نام دشت‌ها به ترتيبازگله، ذهاب، بشيوه و قلعه شاهين، و مساحت اين دشت‌ها حدود 5000 هکتار است.آب و هوا در منطقه مورد مطالعه معتدل نيمه خشک است و به طور متوسط بارش سالانه در حدود 500 ميلي متر است.کيفيت آب مورد استفاده مناسب است و بافت خاک متوسط به سنگين است.الگوي کشت شامل 90٪ کشاورزي و 10 درصد محصولات باغي است. سيستم آبياري مزارع باراني کلاسيک ثابت (آبپاش متحرک) براي محصولات کشاورزي و آبياري قطره اي براي محصولات باغي است. همچنين، تامين فشار براي دشت هدف را با طراحي ايستگاه هاي پمپاژ انجام شد.

شرح کارهاي انجام شده

• تهيه گزارش آغاز به کار
• بررسي محل مزارع تحت آبياري بر اساس نقشه هاي کاداستر، مرزهاي روستا، آبراه ها، جاده ها و ساختمان و ...
• طراحي و تهيه نقشه هاي طراحي براي ايستگاه هاي پمپاژ
• طراحي و آماده سازي نقشه ها براي رسم خطوط لوله سوم و در مزرعه با مشخصات زير:
• تهيهبرآورد احجام، برآورد هزينه و اسناد مناقصه
• مطالعات جمعيت،خصوصيات جامعه شناسي و مشارکت مردمي در آبياريمزارع بر اساس نقشه هاي کاداستر
• مطالعات سيستم بهره برداري براي منابع و محصولات کشاورزي
• پيش امکان سنجي، مطالعات امکان سنجي و استقرار آب بران در هر يک از دشت ها

گزارش‌هايي كه طبق قرارداد به شرح زير آماده شده است:
• گزارش پيشرفت ماهانه
• گزارش اصول طراحي براي شبکه هاي آبياري در مزرعه
• گزارش فني نهايي
• کتابچه راهنمايبهره‌برداري و نگهداريبراي کاربرشبکه آبياري و زهکشي تحت فشار
• مطالعات اقتصادي، اجتماعي، مشارکت مردمي، ايجاد و توانمندسازي تشكل‌هاي آب بران