مطالعات ارزيابي و بهبود و ترميم و بهسازي شبكه آبياري و زهكشي درودزن

شرح مختصري از پروژه

شبكه‌ي آبياري و زهكشي درودزن در شمال استان فارس و در حوضه‌ي آبريز رودخانه‌ي كر واقع است. نياز آبي شبكه از سد درودزن تامين مي‌شود. اين سد گنجايشي در حدود MCM 960 دارد. مشخصات شبكه‌ي آبياري و زهكشي درودزن به شرح زير است:
مساحت تحت پوشش : Ha 76000
طول كانال اصلي، كانالهاي درجه يك و دو: 194 كيلومتر
طول كانالهاي درجه سه و چهار: 517 كيلومتر
طول زهكشها : 691 كيلومتر
طول جاده‌هاي سرويس: 1674 كيلومتر
تعداد آبگيرها: 2897
تعداد تنظيم‌كننده ها و سازه‌هاي هيدروليكي: 2003
تعداد پلها و زيرگذرها: 510
الگوي كشت در محدوده‌ي شبكه: گندم، كلزا، گوجه فرنگي، ذرت و ....
نياز به ارزيابي عملکرد شبکه آبياري و زهکشي درودزن و و استقرار ، نوسازي و بهبود ساختار ، بهبود و بهينه سازي مديريت عملياتي توسط شرکت آب منطقه اي فارس مطرح شده است. به منظور پاسخگويي به نيازهاي اين مطالعات، موارد زير مورد توجه قرار گرفت::
• تغييرات در شکل شبکه‌ي آبياري و زهکشي
• تغييرات در الگوي کشت، توسعه ي زمين هاي آبي و کشت محصولات پرمصرف
• در دسترس نبودن منابع آبي براي شبکه
• زوال ، تخريب و عدم کارايي در سيستم کنترل و مديريت جريان
• مشکلات انتقال آب توسط انهار سنتي و شبکه توزيع مرتبط با آن
• مشکلات موجود در انتقال و توزيع آب به دلايل مانند تغييرات الگوي کشت و افزايش سطح زير کشت .
• تنشهاي اجتماعي در تحويل آب به مصرف ‌کنندگان
• کمبود امکانات و تجهيزات براي اندازه گيري جريان در شبکه
• عدم وجود روش و دستورالعمل ها براي بهره برداري و نگهداري در شبکه

شرح کارهاي انجام شده

با توجه به مشکلات موجود در شبکه آبياري و زهکشي درودزن که بالا ذکر شد، خدمات ارائه شده توسط مهندسي مشاور مهاب قدس به شرح زير است:
• شناسايي ساختارهاي فيزيکي موجود و بررسي infrustructure در شبکه
• نظارت و ارزيابي عملکرد شبکه درودزن
• بررسي عملکرد شبکه و مديريت تعمير و نگهداري در وضعيت فعلي
• به روز رساني نياز آبي محصولات زراعي با استفاده از روش‌هاي جديد والگوي کشت پيشنهادي جديد
• برنامه ريزي براي آبياري در شبکه
• محاسبات هيدروليک براي استفاده مناسب از شبکه آبياري بر اساس نقشه برداري جديد (مقطع و پروفيل)
• بررسي زهکشي سطحي بر اساس ظرفيت و موقعيت آن
• ارزيابي عملکرد تجهيزات شبکه آبياري
• مطالعات و توصيه ها براي بازسازي و تقويت شبکه آبياري
• آماده سازي روش ها و دستورالعمل ها براي بهره برداري و نگهداري در شبکه
• در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و نقش آب بران در مديريت و نگهداري از شبکه آبياري و زهکشي و امکانات مرتبط
• ارائه برنامه اي براي بهبود و بازسازي شبکه آبياري و زهکشي
• و آماده سازي اسناد مناقصه