مطالعات بهسازي مديريتي شبكه آبياري و زهكشي درودزن براساس توانمندسازي و توسعه‌تشكلهاي آب بران

شرح مختصري از پروژه

شبکه آبياري و زهکشي درودزن با مساحت برابر 54000 هکتار ، در شمال استان فارس و در ميان حوضه رودخانه کر واقع است.
با توجه به عمر مفيد سپري شده و بهره وري پايين از ساختارهاي آبياري و تجهيزات، براي بالا بردن عملکرد شبکه و ارزيابي استقرار، نوسازي و بهبود ساختاري و افزايش بهره‌برداري و مديريت تعمير و نگهداري، انجام مطالعات توسعه مديريت کانال اردي‌بهشت درودزن بر پايه توانمندسازي و افزايش آب بران شبکه ، به شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس اختصاص يافت.

مشخصات کانال ارديبهشت شرح زير است:
• منطقه تحت پوشش ناخالص در کانال ارديبهشت : 7685 هکتار
• تعداد آب بران : 7
• طول کانال ارديبهشت : 22،250 متر
• طول زهکشي اصلي : 1130 متر
• طول بقيه زهکشها: 40،900 متر
• تعداد آبگيرها : 10 ( T15 به T24)

شرح کارهاي انجام شده

با توجه به پروژه موارد زير مورد توجه قرار گرفت:
• وضعيت عمومي ، اجتماعي و کشاورزي منطقه
• مشکلات موجود در منطقه پايين دست کانال ارديبهشت
• دلايل ايجاد آب بران و شرايط فعلي تعاوني آب بران
• توانمند سازي آب بران کانال ارديبهشت با برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف .
• سازماندهي مديريت کانال ارديبهشت در وضعيت بهبود.
• توصيف سيستم پايدار مالي در ميان آب بران کانال ارديبهشت و بر اساس شرايط آب و هوايي مختلف ( خشکي، مرطوب و سال عادي ).
• روش انتقال مديريت شبکه به آب بران .