خدمات نقشه برداري و تعيين حد بستر و حريم رودخانهي سجاسرود در بالا و پايين دست سد گلابر

شرح مختصري از پروژه

رودخانه سجاسرود در استان زنجان، حدفاصل شهرهاي خداآفرين و ايجرود جريان دارد. هدف اين مطالعات تعيين حد بستر و حريم کمي و کيفي رودخانه سجاسرود و انجام نقشه برداري هاي مورد نياز در 55 کيلومتر از طول رودخانه مي‌باشد. در اين طرح، حد بستر بر پايه سيلاب با دوره بازگشت 25 سالو مقررات مربوطه تعيين و حريم با توجه به محدوديتهاي کيفي جهتمحافظت از منابع آب مشخص گرديده است.
همچنين مطالعات پهنه‌بندي سيلاب، مناطقي را با موضوعيت رودخانه و سيلاب مشخص مي‌کند و بهترين برنامه ريزي را براي پيشگيري از سيل ارائه مي‌دهد.
مطالعات بر روي دو بازه از رودخانه‌ي سجاسرود در استان زنجان انجام شده است:
• مجموع طول بازه مورد مطالعه: 55 کيلومتر
• مناطق تحت پوشش در بالا و پايين دست: km2 40 و km2 2027
• ميانگيندبي رودخانه در آغاز بازه: lit/s90
• ميانگيندبي رودخانه در پايانبازه:m³/s 11/4
• دبي سيلابي با دوره بازگشت 25 سال: m³/s 231 – 26

شرح کارهاي انجام شده

• بررسي‌هاي ميداني براي تعيين مناطق فرسايش و رسوبگذاري، خاک و پوشش گياهي، تصرف در بستر رودخانه و غيره
• تهيه نقشه توپوگرافي
• هواشناسي و مطالعات آب و هوا
• انجام مطالعات پايه مانند هيدرولوژي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ...
• مطالعات فيزيوگرافيک حوضه
• تهيه داده هاي مبتني بر GIS و نقشه ها براي رشته هاي مختلف
• پس از مطالعات اوليه مورفولوژي، محاسبات هيدروليکي و شبيه‌سازي جريان رودخانه، يک مدل رياضي مناسب براي تعيين نتايج حاصل از مدل و پهنه‌بندي سيل بر روي نقشه‌هاي محدوده‌ي طرح با استفاده از بسته نرم افزار HEC-RAS مورد استفاده قرار گرفت.
• تعيين محل Bench mark ها و مشخص کردن توع آنها
• تهيهبرآورد احجام و اسناد مناقصه براي ساخت رپرها شامل 307 رپراصلي و 607 رپر فرعي در ساحل چپ و راست رودخانه