نظارت بر عمليات اجرائي احداث زهكشهاي زيرزميني واحد عمراني شماره 3 دشت دوسالق

شرح مختصري از پروژه

مساحت واحد شماره 3 دشت دوسالق حدود 2000 هکتار است و در شمال استان خوزستان و غرب کرخه واقع شده است.در اين طرح شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس نقش ناظر بر استقرار سيستم هاي زهکشي زير سطحي را ايفا کرده است.

اهداف عبارتند از:
1- پايين انداختن سطح آب زيرزميني تاجايي كه ديگر بر بهره برداري از مزارع اثر منفي نداشته باشد.
2- کنترل شوري خاک و برآورد مقدار آب لازم براي آبشويي
3- توسعه زمين هاي زراعي در منطقه پروژه در تمام طول سال.
4- افزايش اشتغال در بخش کشاورزي

شرح کارهاي انجام شده

مشخصات واحد 3 سيستم هاي زهکشيدوسالق شرح زير است:
1- بازنگري در طراحي سيستم هاي زهکشي زير سطحي
2- نظارت بر احداث 156563 متر زهکش زيرسطحي جانبي (قطر: 100 ميلي متر،U-PVC، لوله هاي راه راه زهکشي با پوشش مصنوعي)
3- ايجاد لوله جمع آوري:
• 23240 متر (UPVC راه راه – قطر : 200 ميليمتر)
• 15745 متر (PE Double - قطر: 315 ميليمتر)
• 2824 متر (PE Double - قطر: 400 ميليمتر)
• 1567 متر (PE Double - قطر: 500 ميليمتر)