:امكان سنجي تغيير سيستم آبياري سطحي به آبياري تحت فشار اراضي استانهاي خوزستان و ايلام

شرح مختصري از پروژه

در اين مطالعه تغيير روش هاي آبياري در ميان کرخه و کارون آبياري حوضه و زهکشي شبکه در استانهاي خوزستان و ايلام بررسي شده است.منطقه تحت پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي در حدود 51130 هکتار است.هدف از مطالعه، استفاده از بهينه از منابع آب با تغيير روش هاي آبياري مي‌باشد. (مانند تحت فشار و كم فشار) . منطقه‌ي مطالعه شامل 7 دشت به نامهاي دشت عباس، اوان، دوسالق، ارايض،‌آزادگان، چمران و ابوفاضل- سلامت مي‌باشد.

شرح کارهاي انجام شده

به منظور ارزيابي روش هاي آبياري در منطقه مورد مطالعه از متد تصميم گيريچند معياره(MCDM) استفاده شده است. معيارها و زيرمعيارهاي انتخاب شده براساس رشته هايي مانند خاک، کشاورزي، اجتماعي، آبياري، زهکشي و شرايط اقتصادي است.